పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 0 రెండు రెండు : 5
దూరంగా రెండు రెండు 0 0 5 : 1
& మొత్తం 4 రెండు 0 రెండు 7 : 6
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 0 రెండు రెండు : 5
దూరంగా రెండు రెండు 0 0 5 : 1
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 4 రెండు 0 రెండు 7 : 6


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది