పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 1 1 6 : 6
దూరంగా 4 1 రెండు 1 4 : 5
& మొత్తం 8 3 3 రెండు 10 : పదకొండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 1 1 6 : 6
దూరంగా 4 1 రెండు 1 4 : 5
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 8 3 3 రెండు 10 : పదకొండు

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది