పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ »మేనేజర్ చరిత్రపారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ »మేనేజర్ చరిత్రకాలం నిర్వాహకుడు దేశం పుట్టింది
01/02/2021 - 06/30/2022 మారిసియో పోచెట్టినో అర్జెంటీనా 03/02/1972
07/01/2018 - 12/29/2020 థామస్ తుచెల్ జర్మనీ 08/29/1973
07/01/2016 - 06/30/2018 యునాయ్ ఎమెరీ స్పెయిన్ 11/03/1971
07/01/2013 - 06/27/2016 లారెంట్ బ్లాంక్ ఫ్రాన్స్ 11/19/1965
01/01/2012 - 06/30/2013 కార్లో అన్సెలోట్టి ఇటలీ 06/10/1959
07/01/2009 - 12/31/2011 ఆంటోయిన్ కొంబౌరే ఫ్రాన్స్ 11/16/1963
01/15/2007 - 06/30/2009 పాల్ లే గుయెన్ ఫ్రాన్స్ 03/01/1964
12/29/2005 - 01/14/2007 గై లాకోంబే ఫ్రాన్స్ 06/13/1955
02/09/2005 - 12/28/2005 లారెంట్ ఫౌర్నియర్ ఫ్రాన్స్ 09/14/1964
07/01/2003 - 02/09/2005 వాహిద్ హలీల్‌హోడిక్ బోస్నియా-హెర్జెగోవినా 05/15/1952
12/16/2000 - 06/30/2003 లూయిస్ ఫెర్నాండెజ్ ఫ్రాన్స్ 10/02/1959
03/16/1999 - 12/15/2000 ఫిలిప్ బెర్గెర్కో ఫ్రాన్స్ 01/13/1954
10/16/1998 - 03/15/1999 అర్తుర్ జార్జ్ పోర్చుగల్ 02/13/1946
07/01/1998 - 10/15/1998 అలైన్ గిరెస్సే ఫ్రాన్స్ 08/02/1952
07/01/1996 - 06/30/1998 రికార్డో గోమ్స్ బ్రెజిల్ 12/13/1964
07/01/1994 - 06/30/1996 లూయిస్ ఫెర్నాండెజ్ ఫ్రాన్స్ 10/02/1959
07/01/1991 - 06/30/1994 అర్తుర్ జార్జ్ పోర్చుగల్ 02/13/1946
07/01/1990 - 06/30/1991 హెన్రీ మిచెల్ ఫ్రాన్స్ 10/28/1947
07/01/1988 - 06/30/1990 టోమిస్లావ్ ఐవిక్ క్రొయేషియా 06/30/1933
01/01/1988 - 06/30/1988 గెరార్డ్ హౌలియర్ ఫ్రాన్స్ 09/03/1947
10/25/1987 - 12/31/1987 ఎరిక్ మోంబెర్ట్స్ ఫ్రాన్స్ 04/21/1955
07/01/1985 - 10/25/1987 గెరార్డ్ హౌలియర్ ఫ్రాన్స్ 09/03/1947
07/01/1984 - 06/30/1985 జార్జెస్ పెరోచే ఫ్రాన్స్ 01/27/1937
07/01/1983 - 06/30/1984 లూసీన్ లెడుక్ ఫ్రాన్స్ 12/30/1918
10/01/1979 - 06/30/1983 జార్జెస్ పెరోచే ఫ్రాన్స్ 01/27/1937
07/01/1978 - 06/30/1980 పియరీ అలోంజో ఫ్రాన్స్ 03/23/1940
07/01/1978 - 09/30/1979 వెలిబోర్ వాసోవిక్ సెర్బియా 10/03/1939
07/01/1977 - 06/30/1978 జీన్-మిచెల్ లార్క్ ఫ్రాన్స్ 09/08/1947
07/01/1976 - 06/30/1977 వెలిబోర్ వాసోవిక్ సెర్బియా 10/03/1939
07/01/1974 - 06/30/1976 జస్ట్ ఫోంటైన్ ఫ్రాన్స్ 08/18/1933
07/01/1971 - 06/30/1972 పియరీ ఫెలిపాన్ ఫ్రాన్స్ 02/05/1935
07/01/1957 - 06/30/1969 రోజర్ క్వెనోల్లె ఫ్రాన్స్ 07/19/1925