ఓర్లాండో పైరేట్స్ K కైజర్ చీఫ్స్‌పై రికార్డ్

ఓర్లాండో పైరేట్స్ K కైజర్ చీఫ్స్‌పై రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం 1 0 0 1 0 : 1
ప్రీమియర్ సాకర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 17 6 6 5 ఇరవై : ఇరవై
దూరంగా 16 రెండు 10 4 14 : పదిహేను
& మొత్తం 33 8 16 9 3. 4 : 35
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 17 6 6 5 ఇరవై : ఇరవై
దూరంగా 17 రెండు 10 5 14 : 16
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 3. 4 8 16 10 3. 4 : 36
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2017 వారం కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 0 (1: 0)
ప్రీమియర్ సాకర్ లీగ్
2020/2021 14. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 2: 1 (1: 0)
2019/2020 7. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 0: 1 (0: 1)
2019/2020 4. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 3: 2 (2: 1)
2018/2019 7. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 1 (0: 0)
2018/2019 3. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 2: 1 (2: 1)
2017/2018 23. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 3: 1 (1: 1)
2017/2018 9. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 0: 0 (0: 0)
2016/2017 20. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 1 (1: 1)
2016/2017 7. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 0: 0 (0: 0)
2015/2016 16. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 1: 1 (0: 1)
2015/2016 9. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 3 (1: 1)
2014/2015 22. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 0: 0 (0: 0)
2014/2015 10. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 0: 2 (0: 0)
2013/2014 23. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 0: 1 (0: 0)
2013/2014 8. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 1 (1: 1)
2012/2013 29. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 0: 0 (0: 0)
2012/2013 14. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 1: 1 (1: 0)
2011/2012 20. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 3: 2 (3: 1)
2011/2012 5. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 2: 1 (2: 0)
2010/2011 23. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 1 (1: 0)
2010/2011 8. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 1: 3 (0: 2)
2009/2010 29. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 0: 0 (0: 0)
2009/2010 13. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 0: 0 (0: 0)
2008/2009 28. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 2: 1
2008/2009 8. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 0: 2
2007/2008 28. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 0
2007/2008 10. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 2: 2
2006/2007 9. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 1: 1
2006/2007 5. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 1
2005/2006 5. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 0: 1
2005/2006 3. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 2: 0
2004/2005 9. రౌండ్ కైజర్ చీఫ్స్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ 1: 1
2004/2005 3. రౌండ్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కైజర్ చీఫ్స్ 2: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది