ఓర్లాండో సిటీ At అట్లాంటా యునైటెడ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఓర్లాండో సిటీ At అట్లాంటా యునైటెడ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్



మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 1 1 4 7 : 8
దూరంగా 6 1 3 రెండు 7 : 10
& మొత్తం 12 రెండు 4 6 14 : 18
యు.ఎస్. ఓపెన్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 0 : రెండు
& మొత్తం 1 0 0 1 0 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 1 1 5 7 : 10
దూరంగా 6 1 3 రెండు 7 : 10
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 13 రెండు 4 7 14 : ఇరవై
మేజర్ లీగ్ సాకర్
2020 5. రౌండ్ ఓర్లాండో సిటీ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 4: 1 (2: 0)
2020 5. రౌండ్ అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - ఓర్లాండో సిటీ 0: 0 (0: 0)
2020 4. రౌండ్ ఓర్లాండో సిటీ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 1 (1: 0)
2020 3. రౌండ్ అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - ఓర్లాండో సిటీ 1: 3 (0: 2)
2019 6. రౌండ్ ఓర్లాండో సిటీ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 0: 1 (0: 0)
2019 3. రౌండ్ అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - ఓర్లాండో సిటీ 1: 0 (1: 0)
2018 6. రౌండ్ ఓర్లాండో సిటీ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 2 (1: 1)
2018 5. రౌండ్ అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - ఓర్లాండో సిటీ 4: 0 (1: 0)
2018 3. రౌండ్ ఓర్లాండో సిటీ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 2 (0: 2)
2017 7. రౌండ్ అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - ఓర్లాండో సిటీ 3: 3 (1: 2)
2017 5. రౌండ్ అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - ఓర్లాండో సిటీ 1: 1 (0: 1)
2017 5. రౌండ్ ఓర్లాండో సిటీ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 0: 1 (0: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది