ఆరెంజ్ కౌంటీ ఎస్సీ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

ఆరెంజ్ కౌంటీ ఎస్సీ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్ఆరెంజ్ కౌంటీ ఎస్సీ సీజన్ 2020/2021 9 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ఆరెంజ్ కౌంటీ ఎస్సీ సీజన్ 2019/2020 41 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ఆరెంజ్ కౌంటీ ఎస్సీ సీజన్ 2018/2019 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ఆరెంజ్ కౌంటీ ఎస్సీ సీజన్ 2017/2018 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ఆరెంజ్ కౌంటీ ఎస్సీ సీజన్ 2016/2017 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ఆరెంజ్ కౌంటీ బ్లూస్ సీజన్ 2015/2016 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ఆరెంజ్ కౌంటీ బ్లూస్ సీజన్ 2014/2015 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ఆరెంజ్ కౌంటీ బ్లూస్ సీజన్ 2013/2014 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2012/2013 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2011/2012 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2010/2011 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2009/2010 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2008/2009 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2007/2008 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2006/2007 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2005/2006 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2004/2005 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2003/2004 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాస్ ఏంజిల్స్ బ్లూస్ సీజన్ 2002/2003 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు