నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ »చారిత్రక ఫలితాలు

నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ »చారిత్రక ఫలితాలునాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2020/2021 56 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2019/2020 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2018/2019 58 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2017/2018 52 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2016/2017 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2015/2016 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2014/2015 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2013/2014 53 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2012/2013 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2011/2012 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2010/2011 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2009/2010 53 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2008/2009 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2007/2008 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2006/2007 54 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2005/2006 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2004/2005 54 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2003/2004 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2002/2003 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2001/2002 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 2000/2001 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1999/2000 54 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1998/1999 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1997/1998 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1996/1997 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1995/1996 55 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1994/1995 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1993/1994 55 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1992/1993 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1991/1992 56 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1990/1991 52 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1989/1990 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1988/1989 53 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1987/1988 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1986/1987 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1985/1986 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1984/1985 52 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1983/1984 55 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1982/1983 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1981/1982 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1980/1981 57 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1979/1980 65 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1978/1979 63 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1977/1978 56 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1976/1977 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1975/1976 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1974/1975 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1973/1974 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1972/1973 46 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1971/1972 46 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1970/1971 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1969/1970 47 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1968/1969 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1967/1968 50 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1966/1967 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1965/1966 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1964/1965 45 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1963/1964 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1962/1963 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1961/1962 49 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1960/1961 46 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1959/1960 45 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1958/1959 51 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1957/1958 45 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1956/1957 47 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1955/1956 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1954/1955 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1953/1954 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1952/1953 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1951/1952 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1950/1951 2 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1949/1950 2 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1948/1949 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1947/1948 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1946/1947 46 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1945/1946 3 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1938/1939 47 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1937/1938 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1936/1937 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1935/1936 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1934/1935 47 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1933/1934 45 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1932/1933 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1931/1932 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1930/1931 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1929/1930 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1928/1929 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1927/1928 47 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1926/1927 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1925/1926 48 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1924/1925 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1923/1924 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1922/1923 46 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1921/1922 46 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1920/1921 44 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1919/1920 43 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1914/1915 39 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1913/1914 40 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1912/1913 40 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1911/1912 39 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1910/1911 39 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1909/1910 42 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1908/1909 42 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1907/1908 39 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1906/1907 40 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1905/1906 42 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1904/1905 36 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1903/1904 37 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1902/1903 38 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1901/1902 38 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1900/1901 37 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1899/1900 40 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1898/1899 37 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1897/1898 36 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1896/1897 33 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1895/1896 31 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1894/1895 33 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1893/1894 34 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1892/1893 31 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1891/1892 3 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1890/1891 4 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1888/1889 3 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1887/1888 1 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1884/1885 2 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1879/1880 1 మ్యాచ్‌లు
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ సీజన్ 1878/1879 2 మ్యాచ్‌లు