నైజీరియా »బ్రెజిల్‌పై రికార్డ్

నైజీరియా జాతీయ జట్టు బ్రెజిల్‌పై రికార్డ్మిత్రులు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 0 : 3
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం రెండు 0 1 1 1 : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 0 : 3
దూరంగా 0 0 0 0 0 : 0
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం రెండు 0 1 1 1 : 4
మిత్రులు
2019 అక్టోబర్ బ్రెజిల్ - నైజీరియా 1: 1 (0: 1)
2003 జూన్ నైజీరియా - బ్రెజిల్ 0: 3 (0: 2)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది