నైజీరియా [మహిళలు] »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

నైజీరియా [మహిళలు] జాతీయ జట్టు »చారిత్రక బృందాలునైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 1991 చైనా 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 1995 స్వీడన్ 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 1999 USA 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 2003 USA 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 2007 చైనా 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 2011 జర్మనీ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 2015 కెనడా 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ప్రపంచ కప్ 2019 ఫ్రాన్స్ 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2000 సిడ్నీ 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2004 ఏథెన్స్ 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2008 పెకింగ్ 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఫ్రెండ్స్ 1999 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఫ్రెండ్స్ 2003 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఫ్రెండ్స్ 2004 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఫ్రెండ్స్ 2010 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
నైజీరియా [మహిళలు] ఫ్రెండ్స్ 2019 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు