న్యూయార్క్ సిటీ FC »చారిత్రక ఫలితాలున్యూయార్క్ సిటీ FC »చారిత్రక ఫలితాలున్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2020/2021 25 మ్యాచ్‌లు
న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2019/2020 29 మ్యాచ్‌లు
న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2018/2019 42 మ్యాచ్‌లు
న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2017/2018 38 మ్యాచ్‌లు
న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2016/2017 38 మ్యాచ్‌లు
న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2015/2016 35 మ్యాచ్‌లు
న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2014/2015 18 మ్యాచ్‌లు