ది న్యూ సెయింట్స్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

ది న్యూ సెయింట్స్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2020/2021 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2019/2020 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2018/2019 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2017/2018 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2016/2017 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2015/2016 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2014/2015 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2013/2014 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2012/2013 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2011/2012 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2010/2011 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2009/2010 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2008/2009 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2007/2008 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
ది న్యూ సెయింట్స్ సీజన్ 2006/2007 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 2005/2006 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 2004/2005 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 2003/2004 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 2002/2003 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 2001/2002 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 2000/2001 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 1999/2000 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 1998/1999 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 1997/1998 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ టిఎన్‌ఎస్ సీజన్ 1996/1997 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1995/1996 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1994/1995 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1993/1994 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లాన్సాంట్‌ఫ్రైడ్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1992/1993 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు

ఆసక్తికరమైన కథనాలు