మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలుమిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలుమిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2020/2021 58 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2019/2020 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2018/2019 60 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2017/2018 54 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2016/2017 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2015/2016 52 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2014/2015 55 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2013/2014 48 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2012/2013 54 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2011/2012 52 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2010/2011 49 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2009/2010 48 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2008/2009 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2007/2008 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2006/2007 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2005/2006 64 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2004/2005 52 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2003/2004 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2002/2003 41 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2001/2002 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 2000/2001 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1999/2000 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1998/1999 42 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1997/1998 57 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1996/1997 54 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1995/1996 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1994/1995 51 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1993/1994 52 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1992/1993 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1991/1992 58 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1990/1991 55 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1989/1990 53 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1988/1989 41 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1987/1988 53 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1986/1987 7 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1985/1986 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1984/1985 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1983/1984 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1982/1983 49 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1981/1982 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1980/1981 49 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1979/1980 48 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1978/1979 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1977/1978 51 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1976/1977 48 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1975/1976 50 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1974/1975 53 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1973/1974 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1972/1973 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1971/1972 50 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1970/1971 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1969/1970 48 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1968/1969 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1967/1968 50 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1966/1967 7 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1965/1966 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1964/1965 47 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1963/1964 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1962/1963 48 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1961/1962 49 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1960/1961 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1959/1960 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1958/1959 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1957/1958 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1956/1957 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1955/1956 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1954/1955 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1953/1954 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1952/1953 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1951/1952 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1950/1951 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1949/1950 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1948/1949 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1947/1948 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1946/1947 49 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1945/1946 7 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1938/1939 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1937/1938 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1936/1937 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1935/1936 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1934/1935 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1933/1934 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1932/1933 46 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1931/1932 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1930/1931 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1929/1930 48 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1928/1929 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1927/1928 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1926/1927 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1925/1926 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1924/1925 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1923/1924 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1922/1923 45 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1921/1922 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1920/1921 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1919/1920 44 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1914/1915 40 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1913/1914 39 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1912/1913 42 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1911/1912 42 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1910/1911 42 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1909/1910 40 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1908/1909 39 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1907/1908 39 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1906/1907 40 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1905/1906 43 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1904/1905 36 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1903/1904 38 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1902/1903 34 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1901/1902 36 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1900/1901 38 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1899/1900 34 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1894/1895 2 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1893/1894 1 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1892/1893 1 మ్యాచ్‌లు
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి సీజన్ 1887/1888 2 మ్యాచ్‌లు