మెక్సికో »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్మెక్సికో నేషనల్ టీం »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1994 USA 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1934 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1949 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1953/1954 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1957 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1960/1961 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1965 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF WC క్వాలిఫైయర్స్ 1992/1993 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1996/1997 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2000/2001 50 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2004/2005 50 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2008/2009 49 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2011-2013 54 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2015-2017 53 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1961 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2013 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1948 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1923 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహాలు 1935 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1937 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1938 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1947 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1952 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1956 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1959 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1960 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో మిత్రులు 1961 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో మిత్రులు 1962 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో మిత్రులు 1964 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1966 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1967 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1968 44 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1969 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1970 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1971 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1972 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1973 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1974 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1975 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1976 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1977 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1978 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1979 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1980 37 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహాలు 1981 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1983 42 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1984 46 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1985 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1986 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1987 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1988 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1989 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1990 39 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1991 50 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1992 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1993 58 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1994 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1995 43 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1996 50 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో స్నేహితులు 1997 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1998 42 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1999 42 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2000 60 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2001 49 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2002 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2003 47 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2004 41 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2005 47 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2006 41 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2007 55 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2008 58 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2009 50 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2010 52 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2011 42 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2012 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2013 55 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2014 52 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2015 65 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2016 48 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2017 55 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2018 59 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2019 60 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 2020 42 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1995 సౌదీ అరేబియా 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1997 సౌదీ అరేబియా 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1999 మెక్సికో 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2005 జర్మనీ 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF కాన్ఫెడ్ కప్ ప్లేఆఫ్ 2015 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో కోపా అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో అమెరికా కప్ 1997 బొలీవియా 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో అమెరికా కప్ 1999 పరాగ్వే 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో అమెరికా కప్ 2001 కొలంబియా 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో అమెరికా కప్ 2004 పెరూ 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో అమెరికా కప్ 2007 వెనిజులా 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో అమెరికా కప్ 2011 అర్జెంటీనా 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో చిలీలో అమెరికా కప్ 2015 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో అమెరికా కప్ 2016 యుఎస్ఎ 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 1991 USA 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 1993 USA / మెక్సికో 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 1996 USA 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 1998 USA 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2000 USA 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2002 USA 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2003 USA / మెక్సికో 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2005 USA 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2007 USA 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2009 USA 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2011 USA 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2013 USA 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2015 USA 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2017 USA 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2019 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF నేషన్స్ లీగ్ A 2019/2020 38 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1963 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1965 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1967 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1969 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1971 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1973 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1977 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1981 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ అర్హత 1971 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ అర్హత 1972 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ అర్హత 1976 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
మెక్సికో CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ అర్హత 1980 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు