మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »స్క్వాడ్ 2017/2018మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »స్క్వాడ్ 2017/2018స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- చ. లీగ్ 2020/2021 EL 2020/2021 Pr. లీగ్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 EL 2019/2020 Pr. లీగ్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 Ch. లీగ్ 2018/2019 Pr. లీగ్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 Ch. లీగ్ 2017/2018 Pr. లీగ్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 UEFA Sup.Cup 2017 EL 2016/2017 Pr. లీగ్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 కాం. షీల్డ్ 2016 సిహెచ్. లీగ్ 2015/2016 CL QF 2015/2016 EL 2015/2016 Pr. లీగ్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 Pr. లీగ్ 2014/2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 Ch. లీగ్ 2013/2014 Pr. లీగ్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 కాం. షీల్డ్ 2013 సిహెచ్. లీగ్ 2012/2013 Pr. లీగ్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 Ch. లీగ్ 2011/2012 EL 2011/2012 Pr. లీగ్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 కాం. షీల్డ్ 2011 సిహెచ్. లీగ్ 2010/2011 Pr. లీగ్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 కాం. షీల్డ్ 2010 సిహెచ్. లీగ్ 2009/2010 Pr. లీగ్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 కాం. షీల్డ్ 2009 సిహెచ్. లీగ్ 2008/2009 Pr. లీగ్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 క్లబ్ WC 2008 UEFA Sup.Cup 2008 Com. షీల్డ్ 2008 సిహెచ్. లీగ్ 2007/2008 Pr. లీగ్ 2007/2008 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 కాం. షీల్డ్ 2007 సిహెచ్. లీగ్ 2006/2007 Pr. లీగ్ 2006/2007 FA కప్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 సిహెచ్. లీగ్ 2005/2006 CL QF 2005/2006 Pr. లీగ్ 2005/2006 FA కప్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 Ch. లీగ్ 2004/2005 CL QF 2004/2005 Pr. లీగ్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 కాం. షీల్డ్ 2004 సిహెచ్. లీగ్ 2003/2004 Pr. లీగ్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 కాం. షీల్డ్ 2003 సిహెచ్. లీగ్ 2002/2003 CL QF 2002/2003 Pr. లీగ్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 సిహెచ్. లీగ్ 2001/2002 Pr. లీగ్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 కాం. షీల్డ్ 2001 సిహెచ్. లీగ్ 2000/2001 Pr. లీగ్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 క్లబ్ WC 2000 కాం. షీల్డ్ 2000 సిహెచ్. లీగ్ 1999/2000 Pr. లీగ్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 ఇంటర్. కప్ 1999 UEFA Sup.Cup 1999 Com. షీల్డ్ 1999 సిహెచ్. లీగ్ 1998/1999 CL QF 1998/1999 Pr. లీగ్ 1998/1999 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 కాం. షీల్డ్ 1998 సిహెచ్. లీగ్ 1997/1998 Pr. లీగ్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997/1998 కాం. షీల్డ్ 1997 సిహెచ్. లీగ్ 1996/1997 Pr. లీగ్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 కాం. షీల్డ్ 1996 EL 1995/1996 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 Ch. లీగ్ 1994/1995 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 కాం. షీల్డ్ 1994 సిహెచ్. లీగ్ 1993/1994 Pr. లీగ్ 1993/1994 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 కాం. షీల్డ్ 1993 EL 1992/1993 Pr. లీగ్ 1992/1993 FA కప్ 1992/1993 CWC 1991/1992 Pr. లీగ్ 1991/1992 లీగ్ కప్ 1991/1992 UEFA Sup.Cup 1991 CWC 1990/1991 Pr. లీగ్ 1990/1991 లీగ్ కప్ 1990/1991 కాం. షీల్డ్ 1990 Pr. లీగ్ 1989/1990 FA కప్ 1989/1990 Pr. లీగ్ 1988/1989 Pr. లీగ్ 1987/1988 Pr. లీగ్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 EL 1984/1985 Pr. లీగ్ 1984/1985 FA కప్ 1984/1985 CWC 1983/1984 Pr. లీగ్ 1983/1984 EL 1982/1983 Pr. లీగ్ 1982/1983 FA కప్ 1982/1983 లీగ్ కప్ 1982/1983 Pr. లీగ్ 1981/1982 EL 1980/1981 Pr. లీగ్ 1980/1981 Pr. లీగ్ 1979/1980 Pr. లీగ్ 1978/1979 FA కప్ 1978/1979 CWC 1977/1978 Pr. లీగ్ 1977/1978 EL 1976/1977 Pr. లీగ్ 1976/1977 FA కప్ 1976/1977 Pr. లీగ్ 1975/1976 FA కప్ 1975/1976 Pr. లీగ్ 1973/1974 Pr. లీగ్ 1972/1973 Pr. లీగ్ 1971/1972 Pr. లీగ్ 1970/1971 Pr. లీగ్ 1969/1970 సిహెచ్. లీగ్ 1968/1969 Pr. లీగ్ 1968/1969 ఇంటర్. కప్ 1968 సిహెచ్. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1966/1967 సిహెచ్. లీగ్ 1965/1966 Pr. లీగ్ 1965/1966 EL 1964/1965 Pr. లీగ్ 1964/1965 CWC 1963/1964 Pr. లీగ్ 1963/1964 Pr. లీగ్ 1962/1963 FA కప్ 1962/1963 Pr. లీగ్ 1961/1962 Pr. లీగ్ 1960/1961 Pr. లీగ్ 1959/1960 Pr. లీగ్ 1958/1959 సిహెచ్. లీగ్ 1957/1958 Pr. లీగ్ 1957/1958 FA కప్ 1957/1958 Ch. లీగ్ 1956/1957 Pr. లీగ్ 1956/1957 FA కప్ 1956/1957 Pr. లీగ్ 1955/1956 Pr. లీగ్ 1954/1955 Pr. లీగ్ 1953/1954 Pr. లీగ్ 1952/1953 Pr. లీగ్ 1951/1952 Pr. లీగ్ 1950/1951 Pr. లీగ్ 1949/1950 Pr. లీగ్ 1948/1949 Pr. లీగ్ 1947/1948 FA కప్ 1947/1948 Pr. లీగ్ 1946/1947 Pr. లీగ్ 1938/1939
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి


గోల్ కీపర్
1 డి జియా స్పెయిన్ 11/07/1990
40 జోయెల్ పెరీరా పోర్చుగల్ 06/28/1996
ఇరవై సెర్గియో రొమెరో అర్జెంటీనా 02/22/1987
రక్షించండి
3 ఎరిక్ బెయిలీ ఐవరీ కోస్ట్ 04/12/1994
17 డాలీ బ్లైండ్ నెదర్లాండ్స్ 03/09/1990
43 కామెరాన్ బోర్త్విక్-జాక్సన్ ఇంగ్లాండ్ 02/02/1997
36 మాటియో డార్మియన్ ఇటలీ 12/02/1989
4 ఫిల్ జోన్స్ ఇంగ్లాండ్ 02/21/1992
రెండు విక్టర్ లిండెలాఫ్ స్వీడన్ 07/17/1994
5 మార్కోస్ రోజో అర్జెంటీనా 03/20/1990
2. 3 ల్యూక్ షా ఇంగ్లాండ్ 07/12/1995
12 క్రిస్ స్మాలింగ్ ఇంగ్లాండ్ 11/22/1989
25 ఆంటోనియో వాలెన్సియా ఈక్వెడార్ 08/04/1985
18 యాష్లే యంగ్ ఇంగ్లాండ్ 07/09/1985
మిడ్‌ఫీల్డర్
ఇరవై ఒకటి అండర్ హెర్రెర స్పెయిన్ 08/14/1989
16 మైఖేల్ కారిక్ ఇంగ్లాండ్ 07/28/1981
27 మరౌనే ఫెల్లెయిని బెల్జియం 11/22/1987
47 ఏంజెల్ గోమ్స్ ఇంగ్లాండ్ 08/31/2000
48 ఏతాన్ హామిల్టన్ స్కాట్లాండ్ 10/18/1998
14 జెస్సీ లింగార్డ్ ఇంగ్లాండ్ 12/15/1992
8 కన్ను స్పెయిన్ 04/28/1988
31 నెమంజా మాటిక్ సెర్బియా 08/01/1988
39 స్కాట్ మెక్‌టోమినే స్కాట్లాండ్ 12/08/1996
6 పాల్ పోగ్బా ఫ్రాన్స్ 03/15/1993
ముందుకు
9 రొమేలు లుకాకు బెల్జియం 05/13/1993
పదకొండు ఆంథోనీ మార్షల్ ఫ్రాన్స్ 12/05/1995
19 మార్కస్ రాష్‌ఫోర్డ్ ఇంగ్లాండ్ 10/31/1997
7 అలెక్సిస్ సాంచెజ్ మిరప 12/19/1988
జేమ్స్ విల్సన్ ఇంగ్లాండ్ 12/01/1995
నిర్వాహకుడు
జోస్ మౌరిన్హో పోర్చుగల్ 01/26/1963
గాడిద. నిర్వాహకుడు
రూయి ​​ఫరియా పోర్చుగల్ 06/14/1975
సిల్వినో పోర్చుగల్ 03/05/1959
గోల్ కీపర్-కోచ్
ఎమిలియో అల్వారెజ్ స్పెయిన్ 10/19/1961