మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »స్క్వాడ్ 2007/2008

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »స్క్వాడ్ 2007/2008స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- చ. లీగ్ 2020/2021 EL 2020/2021 Pr. లీగ్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 EL 2019/2020 Pr. లీగ్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 Ch. లీగ్ 2018/2019 Pr. లీగ్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 Ch. లీగ్ 2017/2018 Pr. లీగ్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 UEFA Sup.Cup 2017 EL 2016/2017 Pr. లీగ్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 కాం. షీల్డ్ 2016 సిహెచ్. లీగ్ 2015/2016 CL QF 2015/2016 EL 2015/2016 Pr. లీగ్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 Pr. లీగ్ 2014/2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 Ch. లీగ్ 2013/2014 Pr. లీగ్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 కాం. షీల్డ్ 2013 సిహెచ్. లీగ్ 2012/2013 Pr. లీగ్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 Ch. లీగ్ 2011/2012 EL 2011/2012 Pr. లీగ్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 కాం. షీల్డ్ 2011 సిహెచ్. లీగ్ 2010/2011 Pr. లీగ్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 కాం. షీల్డ్ 2010 సిహెచ్. లీగ్ 2009/2010 Pr. లీగ్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 కాం. షీల్డ్ 2009 సిహెచ్. లీగ్ 2008/2009 Pr. లీగ్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 క్లబ్ WC 2008 UEFA Sup.Cup 2008 Com. షీల్డ్ 2008 సిహెచ్. లీగ్ 2007/2008 Pr. లీగ్ 2007/2008 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 కాం. షీల్డ్ 2007 సిహెచ్. లీగ్ 2006/2007 Pr. లీగ్ 2006/2007 FA కప్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 సిహెచ్. లీగ్ 2005/2006 CL QF 2005/2006 Pr. లీగ్ 2005/2006 FA కప్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 Ch. లీగ్ 2004/2005 CL QF 2004/2005 Pr. లీగ్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 కాం. షీల్డ్ 2004 సిహెచ్. లీగ్ 2003/2004 Pr. లీగ్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 కాం. షీల్డ్ 2003 సిహెచ్. లీగ్ 2002/2003 CL QF 2002/2003 Pr. లీగ్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 సిహెచ్. లీగ్ 2001/2002 Pr. లీగ్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 కాం. షీల్డ్ 2001 సిహెచ్. లీగ్ 2000/2001 Pr. లీగ్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 క్లబ్ WC 2000 కాం. షీల్డ్ 2000 సిహెచ్. లీగ్ 1999/2000 Pr. లీగ్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 ఇంటర్. కప్ 1999 UEFA Sup.Cup 1999 Com. షీల్డ్ 1999 సిహెచ్. లీగ్ 1998/1999 CL QF 1998/1999 Pr. లీగ్ 1998/1999 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 కాం. షీల్డ్ 1998 సిహెచ్. లీగ్ 1997/1998 Pr. లీగ్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997/1998 కాం. షీల్డ్ 1997 సిహెచ్. లీగ్ 1996/1997 Pr. లీగ్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 కాం. షీల్డ్ 1996 EL 1995/1996 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 Ch. లీగ్ 1994/1995 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 కాం. షీల్డ్ 1994 సిహెచ్. లీగ్ 1993/1994 Pr. లీగ్ 1993/1994 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 కాం. షీల్డ్ 1993 EL 1992/1993 Pr. లీగ్ 1992/1993 FA కప్ 1992/1993 CWC 1991/1992 Pr. లీగ్ 1991/1992 లీగ్ కప్ 1991/1992 UEFA Sup.Cup 1991 CWC 1990/1991 Pr. లీగ్ 1990/1991 లీగ్ కప్ 1990/1991 కాం. షీల్డ్ 1990 Pr. లీగ్ 1989/1990 FA కప్ 1989/1990 Pr. లీగ్ 1988/1989 Pr. లీగ్ 1987/1988 Pr. లీగ్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 EL 1984/1985 Pr. లీగ్ 1984/1985 FA కప్ 1984/1985 CWC 1983/1984 Pr. లీగ్ 1983/1984 EL 1982/1983 Pr. లీగ్ 1982/1983 FA కప్ 1982/1983 లీగ్ కప్ 1982/1983 Pr. లీగ్ 1981/1982 EL 1980/1981 Pr. లీగ్ 1980/1981 Pr. లీగ్ 1979/1980 Pr. లీగ్ 1978/1979 FA కప్ 1978/1979 CWC 1977/1978 Pr. లీగ్ 1977/1978 EL 1976/1977 Pr. లీగ్ 1976/1977 FA కప్ 1976/1977 Pr. లీగ్ 1975/1976 FA కప్ 1975/1976 Pr. లీగ్ 1973/1974 Pr. లీగ్ 1972/1973 Pr. లీగ్ 1971/1972 Pr. లీగ్ 1970/1971 Pr. లీగ్ 1969/1970 సిహెచ్. లీగ్ 1968/1969 Pr. లీగ్ 1968/1969 ఇంటర్. కప్ 1968 సిహెచ్. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1966/1967 సిహెచ్. లీగ్ 1965/1966 Pr. లీగ్ 1965/1966 EL 1964/1965 Pr. లీగ్ 1964/1965 CWC 1963/1964 Pr. లీగ్ 1963/1964 Pr. లీగ్ 1962/1963 FA కప్ 1962/1963 Pr. లీగ్ 1961/1962 Pr. లీగ్ 1960/1961 Pr. లీగ్ 1959/1960 Pr. లీగ్ 1958/1959 సిహెచ్. లీగ్ 1957/1958 Pr. లీగ్ 1957/1958 FA కప్ 1957/1958 Ch. లీగ్ 1956/1957 Pr. లీగ్ 1956/1957 FA కప్ 1956/1957 Pr. లీగ్ 1955/1956 Pr. లీగ్ 1954/1955 Pr. లీగ్ 1953/1954 Pr. లీగ్ 1952/1953 Pr. లీగ్ 1951/1952 Pr. లీగ్ 1950/1951 Pr. లీగ్ 1949/1950 Pr. లీగ్ 1948/1949 Pr. లీగ్ 1947/1948 FA కప్ 1947/1948 Pr. లీగ్ 1946/1947 Pr. లీగ్ 1938/1939
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
12 బెన్ ఫోస్టర్ ఇంగ్లాండ్ 04/03/1983
38 టామ్ హీటన్ ఇంగ్లాండ్ 04/15/1986
29 తోమాస్జ్ కుజ్జాక్ పోలాండ్ 03/20/1982
1 ఎడ్విన్ వాన్ డెర్ సార్ నెదర్లాండ్స్ 10/29/1970
రక్షించండి
6 వెస్ బ్రౌన్ ఇంగ్లాండ్ 10/13/1979
37 క్రెయిగ్ క్యాత్‌కార్ట్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ 02/06/1989
3 పాట్రిస్ ఎవ్రా ఫ్రాన్స్ 05/15/1981
5 రియో ఫెర్డినాండ్ ఇంగ్లాండ్ 11/07/1978
రెండు గ్యారీ నెవిల్లే ఇంగ్లాండ్ 02/18/1975
22 జాన్ ఓషియా ఐర్లాండ్ 04/30/1981
19 పిక్ స్పెయిన్ 02/02/1987
5 మైకాల్ సిల్వెస్ట్రె ఫ్రాన్స్ 08/09/1977
పదిహేను నెమంజా విదిక్ సెర్బియా 10/21/1981
మిడ్‌ఫీల్డర్
8 అండర్సన్ బ్రెజిల్ 04/13/1988
16 మైఖేల్ కారిక్ ఇంగ్లాండ్ 07/28/1981
33 క్రిస్ ఈగల్స్ ఇంగ్లాండ్ 11/19/1985
24 డారెన్ ఫ్లెచర్ స్కాట్లాండ్ 02/01/1984
28 డారన్ గిబ్సన్ ఐర్లాండ్ 10/25/1987
పదకొండు ర్యాన్ గిగ్స్ వేల్స్ 11/29/1973
4 ఓవెన్ హార్గ్రీవ్స్ ఇంగ్లాండ్ 01/20/1981
43 సామ్ హ్యూసన్ ఇంగ్లాండ్ 11/28/1988
లీ మార్టిన్ ఇంగ్లాండ్ 02/09/1987
13 జి-సుంగ్ పార్క్ దక్షిణ కొరియా 02/25/1981
3. 4 రోడ్రిగో పోస్బోన్ ఇటలీ 02/13/1989
18 పాల్ స్కోల్స్ ఇంగ్లాండ్ 11/16/1974
ముందుకు
7 క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో పోర్చుగల్ 02/05/1985
ఇరవై ఒకటి ఫాంగ్జువో డాంగ్ చైనా 01/23/1985
17 నాని పోర్చుగల్ 11/17/1986
10 వేన్న్ రూనీ ఇంగ్లాండ్ 10/24/1985
9 లూయిస్ సాహా ఫ్రాన్స్ 08/08/1978
32 కార్లోస్ టెవెజ్ అర్జెంటీనా 02/05/1984
47 డానీ వెల్బెక్ ఇంగ్లాండ్ 11/26/1990
నిర్వాహకుడు
అలెక్స్ ఫెర్గూసన్ స్కాట్లాండ్ 12/31/1941
గాడిద. నిర్వాహకుడు
కార్లోస్ క్యూరోజ్ పోర్చుగల్ 03/01/1953