మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ W వోల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్‌లపై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ W వోల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్‌లపై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 44 28 7 9 85 : నాలుగు ఐదు
దూరంగా 43 పదకొండు 9 2. 3 63 : 80
& మొత్తం 87 39 16 32 148 : 125
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 3 0 0 7 : రెండు
దూరంగా 3 1 1 1 1 : 7
& మొత్తం 6 4 1 1 8 : 9
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 రెండు 0 3 : రెండు
దూరంగా 8 4 1 3 16 : పదకొండు
& మొత్తం పదకొండు 5 3 3 19 : 13
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 4 : రెండు
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 4 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 52 3. 4 9 9 99 : 51
దూరంగా 54 16 పదకొండు 27 80 : 98
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 106 యాభై ఇరవై 36 179 : 149
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (0: 0)
2019/2020 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
2019/2020 2. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
2018/2019 33. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2018/2019 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (1: 0)
2011/2012 29. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 5 (0: 3)
2011/2012 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 4: 1 (2: 0)
2010/2011 26. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
2010/2011 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 1 (1: 0)
2009/2010 29. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2009/2010 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 0 (2: 0)
2003/2004 22. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2003/2004 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (1: 0)
1983/1984 28. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1983/1984 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 0 (3: 0)
1981/1982 27. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1981/1982 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 5: 0 (2: 0)
1980/1981 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
1980/1981 2. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1979/1980 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 1 (0: 1)
1979/1980 7. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
1978/1979 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 2 (2: 1)
1978/1979 12. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4 (1: 3)
1977/1978 42. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1977/1978 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 1 (2: 0)
1975/1976 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (0: 0)
1975/1976 1. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1973/1974 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
1973/1974 10. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1972/1973 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 1 (0: 0)
1972/1973 9. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 3 (0: 2)
1971/1972 5. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1970/1971 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (1: 0)
1970/1971 11. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 1)
1969/1970 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
1969/1970 5. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1968/1969 30. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1968/1969 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (0: 0)
1967/1968 24. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 0)
1967/1968 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 4: 0 (0: 0)
1964/1965 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 0 (0: 0)
1964/1965 14. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4 (0: 0)
1963/1964 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 2 (0: 0)
1963/1964 16. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1962/1963 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 1 (2: 1)
1962/1963 18. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 0)
1961/1962 30. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
1961/1962 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 2 (0: 1)
1960/1961 29. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1960/1961 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 3 (1: 3)
1959/1960 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 2 (0: 1)
1959/1960 13. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 0)
1958/1959 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 1 (1: 0)
1958/1959 11. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (1: 0)
1957/1958 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 4 (0: 1)
1957/1958 10. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1956/1957 35. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1956/1957 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 0 (3: 0)
1955/1956 31. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
1955/1956 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 4: 3 (4: 3)
1954/1955 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 4 (2: 4)
1954/1955 11. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2 (4: 2)
1953/1954 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (1: 0)
1953/1954 14. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 1)
1952/1953 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 3 (0: 1)
1952/1953 11. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 2 (2: 2)
1951/1952 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (1: 0)
1951/1952 15. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1950/1951 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 1 (0: 1)
1950/1951 11. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1949/1950 38. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1949/1950 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 0 (1: 0)
1948/1949 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (2: 0)
1948/1949 6. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
1947/1948 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 2 (0: 0)
1947/1948 15. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 6 (0: 0)
1946/1947 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 1 (0: 0)
1946/1947 18. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
1938/1939 33. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
1938/1939 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 3
1936/1937 21. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1936/1937 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1
1893/1894 11. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0
1893/1894 9. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 0
1892/1893 16. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 0
1892/1893 7. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 10: 1
FA కప్
2019/2020 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (0: 0)
2019/2020 3. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2018/2019 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
2005/2006 4. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
1975/1976 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3
1975/1976 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1
1972/1973 3. రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1965/1966 16 వ రౌండ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4
1964/1965 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 5
1948/1949 సెమీ-ఫైనల్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1948/1949 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది