మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ West వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్‌పై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ West వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. లో డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 59 31 15 13 116 : 69
దూరంగా 59 ఇరవై ఒకటి 13 25 101 : 106
& మొత్తం 118 52 28 38 217 : 175
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. లో డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 2 1 1 5 : 3
దూరంగా 4 1 1 2 3 : 6
& మొత్తం 8 3 2 3 8 : 9
FA కప్ ఎం. లో డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 1 1 3 : 6
దూరంగా 3 0 రెండు 1 4 : 5
& మొత్తం 6 1 3 రెండు 7 : పదకొండు
లీగ్ కప్ ఎం. లో డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : 1
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 2
& మొత్తం రెండు 1 0 1 3 : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 67 35 17 పదిహేను 127 : 79
దూరంగా 67 22 16 29 108 : 119
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 134 57 33 44 235 : 198
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 24. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2020/2021 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 0 (0: 0)
2017/2018 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 1 (0: 0)
2017/2018 18. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
2016/2017 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 0 (0: 0)
2016/2017 17. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
2015/2016 29. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2015/2016 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 0 (0: 0)
2014/2015 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 1 (0: 0)
2014/2015 8. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 0)
2013/2014 29. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 1)
2013/2014 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 2 (0: 0)
2012/2013 38. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 5 (1: 3)
2012/2013 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 0 (1: 0)
2011/2012 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 0 (1: 0)
2011/2012 1. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
2010/2011 21. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
2010/2011 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 2 (2: 0)
2008/2009 23. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 5 (0: 2)
2008/2009 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 4: 0 (0: 0)
2005/2006 30. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
2005/2006 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 0 (2: 0)
2004/2005 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1 (1: 0)
2004/2005 15. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 0)
2002/2003 23. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
2002/2003 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 0 (0: 0)
1985/1986 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 0 (2: 0)
1985/1986 9. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 5 (0: 2)
1984/1985 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 0 (2: 0)
1984/1985 8. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1983/1984 34. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1983/1984 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 0 (2: 0)
1982/1983 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 0 (0: 0)
1982/1983 3. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 1)
1981/1982 22. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
1981/1982 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 0 (0: 0)
1980/1981 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 1 (2: 0)
1980/1981 25. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
1979/1980 10. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1979/1980 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 0 (1: 0)
1978/1979 42. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1978/1979 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 5 (3: 3)
1977/1978 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1 (1: 0)
1977/1978 12. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (3: 0)
1976/1977 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 2 (1: 2)
1976/1977 10. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
1972/1973 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 1 (1: 1)
1972/1973 12. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 0)
1971/1972 27. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1971/1972 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 1 (2: 0)
1970/1971 31. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 3 (1: 1)
1970/1971 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 1 (0: 1)
1969/1970 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 7: 0 (0: 0)
1969/1970 17. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1968/1969 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 1 (0: 0)
1968/1969 2. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1967/1968 40. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 3 (0: 0)
1967/1968 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 1 (0: 0)
1966/1967 21. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 4 (0: 0)
1966/1967 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 5: 3 (0: 0)
1965/1966 24. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (0: 0)
1965/1966 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1 (0: 0)
1964/1965 22. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1964/1965 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 2 (0: 0)
1963/1964 27. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 0)
1963/1964 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 0 (0: 0)
1962/1963 22. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1962/1963 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 2 (2: 0)
1961/1962 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 4: 1 (0: 0)
1961/1962 12. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1960/1961 39. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1960/1961 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 0 (2: 0)
1959/1960 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 3 (1: 1)
1959/1960 1. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 1)
1958/1959 33. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 3)
1958/1959 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 2 (0: 1)
1957/1958 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 4 (0: 2)
1957/1958 14. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 3 (3: 2)
1956/1957 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1 (1: 1)
1956/1957 3. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 3)
1955/1956 23. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (1: 4)
1955/1956 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 1 (3: 1)
1954/1955 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 0 (3: 0)
1954/1955 19. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1953/1954 5. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1953/1954 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 3 (1: 1)
1952/1953 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 2 (2: 1)
1952/1953 19. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 1)
1951/1952 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 5: 1 (0: 1)
1951/1952 1. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 1)
1950/1951 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 0 (1: 0)
1950/1951 19. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1949/1950 23. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
1949/1950 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1 (0: 1)
1936/1937 42. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1936/1937 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 2
1926/1927 42. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2
1926/1927 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 0
1925/1926 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 2
1925/1926 20. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 1
1921/1922 4. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1921/1922 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 3
1920/1921 24. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1920/1921 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 4
1919/1920 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 2
1919/1920 25. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1914/1915 26. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1914/1915 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 0
1913/1914 36. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1913/1914 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 0
1912/1913 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1
1912/1913 3. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1911/1912 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 2
1911/1912 4. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1893/1894 7. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 4: 1
1893/1894 2. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - న్యూటన్ హీత్ FC 3: 1
1892/1893 6. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 4
1892/1893 5. రౌండ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - న్యూటన్ హీత్ FC 0: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది