మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 63 37 14 12 129 : 65
దూరంగా 63 22 14 27 88 : 116
& మొత్తం 126 59 28 39 217 : 181
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : రెండు
దూరంగా 1 0 1 0 0 : 0
& మొత్తం రెండు 1 1 0 3 : రెండు
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 3 రెండు 0 పదిహేను : 7
దూరంగా 4 1 3 0 7 : 6
& మొత్తం 9 4 5 0 22 : 13
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 1 0 4 : 3
దూరంగా 3 0 1 రెండు 4 : 6
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 6 రెండు రెండు రెండు 9 : 9
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 71 42 17 12 151 : 77
దూరంగా 71 2. 3 19 29 99 : 128
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 143 66 36 41 251 : 205
ప్రీమియర్ లీగ్
2016/2017 32. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 1)
2016/2017 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 1 (1: 0)
2015/2016 26. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2015/2016 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0 (1: 0)
2014/2015 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0 (0: 0)
2014/2015 2. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2013/2014 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 1 (0: 1)
2013/2014 7. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
2012/2013 31. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2012/2013 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 1 (2: 0)
2011/2012 38. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2011/2012 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 0 (1: 0)
2010/2011 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0 (1: 0)
2010/2011 7. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2009/2010 37. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2009/2010 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 2 (0: 1)
2008/2009 32. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
2008/2009 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 0 (0: 0)
2007/2008 19. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 4 (0: 3)
2007/2008 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 0 (0: 0)
2005/2006 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 0 (0: 0)
2005/2006 9. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
2002/2003 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 1 (0: 1)
2002/2003 4. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
2001/2002 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 4: 1 (4: 1)
2001/2002 9. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
2000/2001 25. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2000/2001 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0 (1: 0)
1999/2000 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 4: 0 (1: 0)
1999/2000 20. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 1)
1996/1997 37. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1996/1997 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 5: 0 (2: 0)
1990/1991 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0 (3: 0)
1990/1991 3. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1984/1985 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 2 (1: 1)
1984/1985 16. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (3: 2)
1983/1984 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 1 (1: 1)
1983/1984 10. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1982/1983 35. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1982/1983 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 0 (0: 0)
1981/1982 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 0 (0: 0)
1981/1982 13. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 5 (1: 1)
1980/1981 27. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1980/1981 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 1 (0: 0)
1976/1977 37. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
1976/1977 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 3 (2: 0)
1969/1970 27. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1969/1970 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 1 (0: 0)
1968/1969 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 4: 1 (0: 0)
1968/1969 18. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1967/1968 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 2 (0: 0)
1967/1968 6. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 39. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1966/1967 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 5: 0 (0: 0)
1965/1966 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 1 (0: 0)
1965/1966 21. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 0)
1964/1965 31. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1964/1965 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 0 (0: 0)
1957/1958 39. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1957/1958 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 2 (1: 1)
1956/1957 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 4: 0 (1: 0)
1956/1957 12. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 3)
1955/1956 41. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 2)
1955/1956 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 1 (2: 1)
1954/1955 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 2 (2: 2)
1954/1955 37. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 3 (4: 3)
1953/1954 32. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1953/1954 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 0 (0: 0)
1952/1953 29. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
1952/1953 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 1 (0: 1)
1951/1952 33. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1951/1952 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 1 (0: 0)
1950/1951 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 5 (2: 4)
1950/1951 24. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1949/1950 30. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
1949/1950 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 3 (0: 3)
1948/1949 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 2 (1: 2)
1948/1949 11. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1947/1948 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 1 (0: 0)
1947/1948 13. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1946/1947 32. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1946/1947 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 3 (0: 1)
1938/1939 31. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 2
1938/1939 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 1
1936/1937 41. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1936/1937 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 1
1930/1931 38. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1930/1931 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 1
1929/1930 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 1
1929/1930 17. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4
1928/1929 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0
1928/1929 15. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 1
1927/1928 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 1
1927/1928 15. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1926/1927 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 0
1926/1927 18. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 0
1925/1926 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 5: 1
1925/1926 20. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1921/1922 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 1
1921/1922 25. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1920/1921 29. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3
1920/1921 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0
1919/1920 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0
1919/1920 27. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
1914/1915 24. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1914/1915 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0
1913/1914 35. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1913/1914 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 1
1912/1913 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 3
1912/1913 11. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1911/1912 25. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 0
1911/1912 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 2
1910/1911 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 5: 1
1910/1911 18. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1909/1910 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0
1909/1910 16. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
1908/1909 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 2
1908/1909 10. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 1
1907/1908 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0
1907/1908 13. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1906/1907 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0
1906/1907 9. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1893/1894 21. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 4
1893/1894 14. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - న్యూటన్ హీత్ FC 4: 1
1892/1893 29. రౌండ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC - న్యూటన్ హీత్ FC 6: 0
1892/1893 25. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 0: 5

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది