మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ St స్టోక్ సిటీపై రికార్డ్మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ St స్టోక్ సిటీపై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 41 25 12 4 87 : 31
దూరంగా 41 13 13 పదిహేను 53 : 64
& మొత్తం 82 38 25 19 140 : 95
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 1 రెండు 1 5 : 5
దూరంగా 4 0 రెండు రెండు 0 : 6
& మొత్తం 8 1 4 3 5 : పదకొండు
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 రెండు రెండు రెండు 6 : 6
దూరంగా 4 0 3 1 4 : 5
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 4 : రెండు
& మొత్తం పదకొండు 3 5 3 14 : 13
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 1 0 3 : 1
దూరంగా 4 1 1 రెండు 4 : 4
& మొత్తం 6 రెండు రెండు రెండు 7 : 5
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 53 29 17 7 101 : 43
దూరంగా 53 14 19 ఇరవై 61 : 79
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 4 : రెండు
& మొత్తం 107 44 36 27 166 : 124


ప్రీమియర్ లీగ్
2017/2018 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
2017/2018 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
2016/2017 22. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
2016/2017 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
2015/2016 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
2015/2016 18. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2014/2015 20. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2014/2015 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (1: 1)
2013/2014 24. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
2013/2014 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 2 (1: 2)
2012/2013 33. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
2012/2013 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 4: 2 (2: 1)
2011/2012 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
2011/2012 6. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
2010/2011 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (1: 0)
2010/2011 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
2009/2010 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 4: 0 (2: 0)
2009/2010 7. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2008/2009 19. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2008/2009 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 5: 0 (2: 0)
1984/1985 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 5: 0 (2: 0)
1984/1985 21. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1983/1984 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1983/1984 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1982/1983 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1982/1983 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1981/1982 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (2: 0)
1981/1982 20. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 1)
1980/1981 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2 (1: 2)
1980/1981 13. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1979/1980 29. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1979/1980 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 4: 0 (1: 0)
1976/1977 21. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 2)
1976/1977 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1975/1976 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
1975/1976 5. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1973/1974 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1973/1974 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1972/1973 38. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1972/1973 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 2 (0: 2)
1971/1972 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (3: 0)
1971/1972 21. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1970/1971 33. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
1970/1971 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2 (1: 1)
1969/1970 35. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1969/1970 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 20. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1967/1968 34. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4 (0: 0)
1967/1968 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1966/1967 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1966/1967 6. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1965/1966 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1965/1966 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1964/1965 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1964/1965 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1963/1964 41. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1963/1964 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 5: 2 (0: 0)
1952/1953 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 1)
1952/1953 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 2 (0: 0)
1951/1952 27. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1951/1952 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 4: 0 (1: 0)
1950/1951 39. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1950/1951 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1949/1950 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1949/1950 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 2 (1: 1)
1948/1949 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
1948/1949 13. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1947/1948 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1947/1948 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1946/1947 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (1: 0)
1946/1947 7. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 0)
1938/1939 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 0: 1
1938/1939 6. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1936/1937 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 2: 1
1936/1937 12. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
1906/1907 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - స్టోక్ సిటీ 4: 1
1906/1907 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1893/1894 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - న్యూటన్ హీత్ FC 3: 1
1893/1894 25. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - స్టోక్ సిటీ 6: 2
1892/1893 28. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - స్టోక్ సిటీ 1: 0
1892/1893 21. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - న్యూటన్ హీత్ FC 7: 1


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది