మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ She షెఫీల్డ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ She షెఫీల్డ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 43 27 5 పదకొండు 88 : నాలుగు ఐదు
దూరంగా 43 13 9 ఇరవై ఒకటి 56 : 77
& మొత్తం 86 40 14 32 144 : 122
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 1 1 6 : 5
దూరంగా 3 1 1 1 5 : 5
& మొత్తం 6 రెండు రెండు రెండు పదకొండు : 10
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
దూరంగా 4 3 0 1 5 : రెండు
& మొత్తం 5 4 0 1 6 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 47 29 6 12 95 : యాభై
దూరంగా యాభై 17 10 2. 3 66 : 84
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 97 46 16 35 161 : 134
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
2020/2021 13. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
2019/2020 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
2019/2020 13. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 0)
2006/2007 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2006/2007 13. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1993/1994 19. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
1993/1994 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1992/1993 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1992/1993 1. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1991/1992 34. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1991/1992 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1990/1991 26. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1990/1991 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1975/1976 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 2)
1975/1976 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 1 (3: 0)
1973/1974 32. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1973/1974 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1972/1973 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1972/1973 11. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1971/1972 37. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1971/1972 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1967/1968 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1967/1968 12. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 0)
1966/1967 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1966/1967 23. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1965/1966 39. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1965/1966 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1964/1965 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1964/1965 24. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1963/1964 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1963/1964 20. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1962/1963 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1962/1963 20. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1961/1962 41. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 0)
1961/1962 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1955/1956 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 1 (3: 1)
1955/1956 7. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1954/1955 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 0 (5: 0)
1954/1955 17. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (3: 0)
1953/1954 42. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 3)
1953/1954 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 0)
1948/1949 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 2)
1948/1949 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 0)
1947/1948 27. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1947/1948 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1946/1947 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 6: 2 (3: 2)
1946/1947 11. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
1930/1931 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2
1930/1931 16. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1929/1930 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 5
1929/1930 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1928/1929 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 1
1928/1929 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1
1927/1928 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 3
1927/1928 19. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1926/1927 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 0
1926/1927 2. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2
1925/1926 41. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1925/1926 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2
1921/1922 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 2
1921/1922 24. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
1920/1921 14. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1920/1921 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1919/1920 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0
1919/1920 11. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2
1914/1915 36. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1914/1915 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2
1913/1914 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1913/1914 14. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1912/1913 36. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1912/1913 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 4: 0
1911/1912 34. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 1
1911/1912 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0
1910/1911 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1
1910/1911 16. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1909/1910 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0
1909/1910 10. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1908/1909 26. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1908/1909 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1907/1908 22. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1907/1908 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1906/1907 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1906/1907 3. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1893/1894 22. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 2
1893/1894 12. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - న్యూటన్ హీత్ FC 3: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది