మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ Qu క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ పై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ Qu క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 22 18 3 1 48 : 14
దూరంగా 22 10 7 5 3. 4 : 28
& మొత్తం 44 28 10 6 82 : 42
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 4 1 0 8 : 1
దూరంగా 1 0 1 0 రెండు : రెండు
& మొత్తం 6 4 రెండు 0 10 : 3
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 1 1 0 0 1 : 0
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు 1 1 0 5 : 1
& మొత్తం రెండు 1 1 0 5 : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 28 2. 3 4 1 57 : పదిహేను
దూరంగా 2. 3 10 8 5 36 : 30
తటస్థ స్థలం రెండు 1 1 0 5 : 1
& మొత్తం 53 3. 4 13 6 98 : 46
ప్రీమియర్ లీగ్
2014/2015 22. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2014/2015 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 4: 0 (3: 0)
2012/2013 27. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
2012/2013 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 3: 1 (0: 0)
2011/2012 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 0 (1: 0)
2011/2012 16. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1995/1996 31. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1995/1996 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 1 (1: 0)
1994/1995 18. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
1994/1995 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 0 (0: 0)
1993/1994 29. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
1993/1994 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 1 (0: 1)
1992/1993 24. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
1992/1993 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 0: 0 (0: 0)
1991/1992 36. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1991/1992 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 1: 4 (0: 2)
1990/1991 23. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1990/1991 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 3: 1 (1: 0)
1989/1990 34. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1989/1990 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 0: 0 (0: 0)
1988/1989 29. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 2)
1988/1989 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 0: 0 (0: 0)
1987/1988 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 1 (1: 0)
1987/1988 19. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1986/1987 39. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1986/1987 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 1: 0 (1: 0)
1985/1986 33. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1985/1986 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 0 (1: 0)
1984/1985 42. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
1984/1985 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 3: 0 (2: 0)
1983/1984 23. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1983/1984 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 3: 1 (2: 0)
1978/1979 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 0 (1: 0)
1978/1979 5. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1977/1978 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 3: 1 (1: 0)
1977/1978 17. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
1976/1977 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 1: 0 (0: 0)
1976/1977 17. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
1975/1976 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 1 (1: 1)
1975/1976 7. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1973/1974 24. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1973/1974 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 1 (0: 0)
1968/1969 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 8: 1 (0: 0)
1968/1969 16. రౌండ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది