మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ New న్యూకాజిల్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ New న్యూకాజిల్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 74 నాలుగు ఐదు ఇరవై ఒకటి 8 167 : 82
దూరంగా 74 29 17 28 121 : 133
& మొత్తం 148 74 38 36 288 : 215
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 5 0 రెండు 17 : 5
దూరంగా 7 రెండు 1 4 6 : పదకొండు
& మొత్తం 14 7 1 6 2. 3 : 16
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
దూరంగా 1 1 0 0 3 : రెండు
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 6 : 1
& మొత్తం 4 4 0 0 10 : 3
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 9 : 3
దూరంగా 1 0 0 1 0 : రెండు
& మొత్తం 3 రెండు 0 1 9 : 5
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 8 : రెండు
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 8 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 84 53 ఇరవై ఒకటి 10 194 : 90
దూరంగా 83 32 18 33 130 : 148
తటస్థ స్థలం 4 4 0 0 14 : 3
& మొత్తం 171 89 39 43 338 : 241
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
2020/2021 5. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (1: 1)
2019/2020 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 1 (3: 1)
2019/2020 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2018/2019 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2018/2019 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 2)
2017/2018 27. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2017/2018 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 1)
2015/2016 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 2)
2015/2016 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2014/2015 28. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2014/2015 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
2013/2014 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 4 (0: 1)
2013/2014 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2012/2013 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 3 (1: 2)
2012/2013 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
2011/2012 20. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
2011/2012 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2010/2011 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2010/2011 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
2008/2009 28. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
2008/2009 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2007/2008 27. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 5 (0: 2)
2007/2008 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 6: 0 (0: 0)
2006/2007 22. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
2006/2007 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2005/2006 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2005/2006 4. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2004/2005 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
2004/2005 13. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
2003/2004 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2003/2004 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
2002/2003 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 6 (1: 4)
2002/2003 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 3 (3: 1)
2001/2002 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
2001/2002 5. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 3 (2: 1)
2000/2001 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
2000/2001 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1999/2000 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1999/2000 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 1 (1: 1)
1998/1999 29. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1998/1999 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1997/1998 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1997/1998 19. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1996/1997 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1996/1997 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 0 (2: 0)
1995/1996 29. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1995/1996 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1994/1995 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1994/1995 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1993/1994 20. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1993/1994 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1988/1989 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1988/1989 14. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1987/1988 22. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1987/1988 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 2)
1986/1987 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1986/1987 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 1)
1985/1986 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4 (1: 3)
1985/1986 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1984/1985 27. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1984/1985 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0 (1: 0)
1977/1978 32. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 2)
1977/1978 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 0)
1976/1977 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 1)
1976/1977 5. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 2)
1975/1976 35. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 4 (3: 2)
1975/1976 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1973/1974 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1973/1974 16. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 1)
1972/1973 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1972/1973 14. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1971/1972 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1971/1972 14. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1970/1971 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1970/1971 15. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1969/1970 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 1 (0: 0)
1969/1970 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1968/1969 40. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1968/1969 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1967/1968 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 6: 0 (0: 0)
1967/1968 20. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1966/1967 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1966/1967 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 0)
1965/1966 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1965/1966 6. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1960/1961 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1960/1961 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 0)
1959/1960 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 7: 3 (3: 1)
1959/1960 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2 (3: 1)
1958/1959 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 4 (4: 1)
1958/1959 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1957/1958 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1957/1958 18. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1956/1957 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 6: 1 (6: 1)
1956/1957 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1955/1956 39. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1955/1956 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 2 (5: 2)
1954/1955 33. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1954/1955 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 2)
1953/1954 26. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
1953/1954 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1952/1953 39. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1952/1953 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
1951/1952 23. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 2)
1951/1952 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
1950/1951 41. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
1950/1951 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1949/1950 41. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1949/1950 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1948/1949 41. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1948/1949 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1930/1931 26. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 3
1930/1931 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 7
1929/1930 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0
1929/1930 1. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1928/1929 27. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 0
1928/1929 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0
1927/1928 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1927/1928 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 7
1926/1927 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1
1926/1927 5. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2
1925/1926 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1925/1926 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1
1921/1922 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1
1921/1922 23. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
1920/1921 22. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 3
1920/1921 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0
1919/1920 20. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1919/1920 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1
1914/1915 32. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1914/1915 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1913/1914 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2
1913/1914 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1912/1913 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0
1912/1913 16. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3
1911/1912 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2
1911/1912 15. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3
1910/1911 27. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1910/1911 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0
1909/1910 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 4
1909/1910 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1908/1909 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1908/1909 19. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1907/1908 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1907/1908 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 6
1906/1907 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 0
1906/1907 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 3
ఛాంపియన్‌షిప్
1937/1938 6. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2
1937/1938 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0
1935/1936 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1
1935/1936 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1934/1935 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1
1934/1935 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1897/1898 2. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1
1897/1898 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 0
1896/1897 5. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 0
1896/1897 1. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 0
1895/1896 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 1
1895/1896 2. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1
1894/1895 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - న్యూటన్ హీత్ FC 3: 0
1894/1895 8. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 1
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు చివరి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
1952 చివరి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 2

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది