మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సిపై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సిపై రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 రెండు : 1
దూరంగా 1 1 0 0 1 : 0
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం 3 రెండు 1 0 4 : రెండు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 77 31 27 19 121 : 76
దూరంగా 77 31 ఇరవై 26 126 : 115
& మొత్తం 154 62 47 నాలుగు ఐదు 247 : 191
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 1 0 1 : 0
దూరంగా రెండు 0 రెండు 0 1 : 1
& మొత్తం 4 1 3 0 రెండు : 1
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 4 రెండు 1 పదకొండు : 6
దూరంగా 6 3 0 3 9 : 7
తటస్థ స్థలం 4 రెండు 0 రెండు 6 : 3
& మొత్తం 17 9 రెండు 6 26 : 16
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 0 1 4 : 3
దూరంగా 3 1 1 1 6 : 6
& మొత్తం 6 3 1 రెండు 10 : 9
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 5 1 3 1 7 : 7
& మొత్తం 5 1 3 1 7 : 7
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 90 39 30 ఇరవై ఒకటి 139 : 86
దూరంగా 89 36 2. 3 30 143 : 129
తటస్థ స్థలం 10 3 4 3 14 : పదకొండు
& మొత్తం 189 78 57 54 296 : 226
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2010/2011 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2010/2011 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2007/2008 చివరి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 6: 5 (1: 1, 1: 1, 1: 1) pso
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2020/2021 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2019/2020 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
2019/2020 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 0 (1: 0)
2018/2019 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2018/2019 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 0)
2017/2018 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
2017/2018 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2016/2017 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
2016/2017 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
2015/2016 25. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2015/2016 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2014/2015 33. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2014/2015 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2013/2014 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
2013/2014 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2012/2013 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2012/2013 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
2011/2012 24. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 0)
2011/2012 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (3: 0)
2010/2011 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
2010/2011 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
2009/2010 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
2009/2010 12. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2008/2009 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2008/2009 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
2007/2008 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
2007/2008 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
2006/2007 34. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2006/2007 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2005/2006 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
2005/2006 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2004/2005 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2004/2005 1. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2003/2004 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
2003/2004 14. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2002/2003 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
2002/2003 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 1)
2001/2002 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
2001/2002 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
2000/2001 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
2000/2001 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 3 (3: 2)
1999/2000 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 2)
1999/2000 10. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 0 (2: 0)
1998/1999 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1998/1999 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1997/1998 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1997/1998 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
1996/1997 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1996/1997 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1995/1996 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1995/1996 10. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 2)
1994/1995 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1994/1995 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 1)
1993/1994 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1993/1994 7. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1992/1993 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
1992/1993 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1991/1992 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1991/1992 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
1990/1991 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
1990/1991 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 2)
1989/1990 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1989/1990 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1987/1988 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1987/1988 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
1986/1987 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1986/1987 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1985/1986 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1985/1986 14. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
1984/1985 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
1984/1985 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1978/1979 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1978/1979 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1977/1978 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 0)
1977/1978 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1973/1974 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
1973/1974 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
1972/1973 42. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1972/1973 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1971/1972 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1971/1972 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 0)
1970/1971 24. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1970/1971 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1969/1970 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1969/1970 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1968/1969 34. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 0)
1968/1969 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 0)
1967/1968 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1967/1968 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 15. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 0)
1966/1967 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1965/1966 33. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1965/1966 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (0: 0)
1964/1965 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
1964/1965 10. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1963/1964 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1963/1964 12. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1961/1962 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1961/1962 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 0)
1960/1961 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 6: 0 (0: 0)
1960/1961 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1959/1960 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 6 (2: 3)
1959/1960 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1958/1959 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
1958/1959 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 2 (3: 1)
1957/1958 42. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
1957/1958 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1956/1957 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (3: 0)
1956/1957 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 2)
1955/1956 33. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4 (2: 4)
1955/1956 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (3: 0)
1954/1955 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
1954/1955 13. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 6 (5: 6)
1953/1954 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1953/1954 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1952/1953 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 3)
1952/1953 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1951/1952 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
1951/1952 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2 (2: 2)
1950/1951 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (3: 1)
1950/1951 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1949/1950 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1949/1950 7. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1948/1949 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1948/1949 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
1947/1948 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 0 (0: 0)
1947/1948 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 4 (0: 0)
1946/1947 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1946/1947 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
1938/1939 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1938/1939 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 1
1936/1937 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2
1936/1937 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1930/1931 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1930/1931 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 2
1921/1922 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1921/1922 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1920/1921 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1920/1921 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1
1919/1920 25. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1919/1920 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2
1914/1915 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3
1914/1915 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2
1913/1914 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1
1913/1914 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1912/1913 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 2
1912/1913 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4
1909/1910 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1909/1910 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1908/1909 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1908/1909 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1
1907/1908 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1907/1908 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4
FA కప్
2019/2020 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 1)
2018/2019 16 వ రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
2017/2018 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2016/2017 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2012/2013 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2012/2013 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 0)
2006/2007 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1998/1999 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1998/1999 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1997/1998 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 5 (0: 3)
1995/1996 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1993/1994 చివరి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
1987/1988 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1978/1979 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0
1962/1963 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1949/1950 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1907/1908 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది