మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ Ast ఆస్టన్ విల్లాపై రికార్డ్మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ Ast ఆస్టన్ విల్లాపై రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం 1 0 0 1 0 : 1
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 83 55 17 పదకొండు 177 : 72
దూరంగా 82 30 22 30 127 : 138
& మొత్తం 165 85 39 41 304 : 210
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 5 : రెండు
దూరంగా రెండు 0 0 రెండు 0 : 5
& మొత్తం 4 రెండు 0 రెండు 5 : 7
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 5 0 1 13 : 6
దూరంగా 5 5 0 0 పదిహేను : 7
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం 12 10 0 రెండు 29 : పదిహేను
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 1 0 1 : 1
దూరంగా 4 1 0 3 3 : 7
తటస్థ స్థలం రెండు 1 0 1 3 : 4
& మొత్తం 7 రెండు 1 4 7 : 12
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 4 : 0
& మొత్తం 1 1 0 0 4 : 0
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 92 62 18 12 196 : 81
దూరంగా 94 36 22 36 145 : 158
తటస్థ స్థలం 4 రెండు 0 రెండు 8 : 6
& మొత్తం 190 100 40 యాభై 349 : 245


ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2020 వారం ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)


ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (1: 0)
2019/2020 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
2019/2020 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2 (1: 1)
2015/2016 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (1: 0)
2015/2016 2. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2014/2015 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (1: 0)
2014/2015 17. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
2013/2014 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 1 (2: 1)
2013/2014 16. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
2012/2013 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 0 (3: 0)
2012/2013 11. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 0)
2011/2012 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0 (2: 0)
2011/2012 14. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2010/2011 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (2: 0)
2010/2011 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
2009/2010 26. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2009/2010 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 1)
2008/2009 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 2 (1: 1)
2008/2009 14. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2007/2008 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0 (2: 0)
2007/2008 10. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (1: 3)
2006/2007 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (3: 0)
2006/2007 19. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 0)
2005/2006 17. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
2005/2006 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (0: 0)
2004/2005 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (1: 0)
2004/2005 20. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2003/2004 38. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
2003/2004 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0 (2: 0)
2002/2003 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2002/2003 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 1)
2001/2002 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (0: 0)
2001/2002 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
2000/2001 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (0: 0)
2000/2001 20. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1999/2000 38. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1999/2000 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 0 (2: 0)
1998/1999 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (1: 1)
1998/1999 16. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1997/1998 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1997/1998 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (0: 0)
1996/1997 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
1996/1997 7. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1995/1996 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
1995/1996 1. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (3: 0)
1994/1995 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (1: 0)
1994/1995 14. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1993/1994 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (1: 0)
1993/1994 4. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1992/1993 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 0)
1992/1993 15. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1991/1992 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (0: 0)
1991/1992 2. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1990/1991 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1990/1991 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (1: 1)
1989/1990 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (2: 0)
1989/1990 19. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1988/1989 28. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1988/1989 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (1: 0)
1986/1987 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (0: 0)
1986/1987 19. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 1)
1985/1986 21. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 1)
1985/1986 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0 (0: 0)
1984/1985 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0 (3: 0)
1984/1985 9. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1983/1984 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 1)
1983/1984 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2 (0: 1)
1982/1983 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (1: 1)
1982/1983 15. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1981/1982 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 1 (1: 1)
1981/1982 4. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1980/1981 22. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (2: 0)
1980/1981 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 3 (2: 1)
1979/1980 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (1: 0)
1979/1980 5. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 1)
1978/1979 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 0)
1978/1979 10. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 0)
1977/1978 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 0)
1977/1978 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
1976/1977 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (2: 0)
1976/1977 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
1975/1976 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1975/1976 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (1: 0)
1966/1967 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (0: 0)
1966/1967 19. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1965/1966 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 6: 1 (0: 0)
1965/1966 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1964/1965 33. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1964/1965 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 7: 0 (0: 0)
1963/1964 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (0: 0)
1963/1964 18. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (0: 0)
1962/1963 36. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
1962/1963 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2 (1: 1)
1961/1962 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (2: 0)
1961/1962 9. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1960/1961 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 0)
1960/1961 9. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1958/1959 24. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1958/1959 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (1: 1)
1957/1958 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
1957/1958 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 1 (2: 0)
1956/1957 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (1: 1)
1956/1957 19. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 3)
1955/1956 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (1: 0)
1955/1956 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 4 (4: 4)
1954/1955 23. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1954/1955 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 1)
1953/1954 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 2)
1953/1954 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (0: 0)
1952/1953 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (0: 0)
1952/1953 9. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 1)
1951/1952 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (1: 1)
1951/1952 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 5 (2: 1)
1950/1951 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
1950/1951 6. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
1949/1950 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 7: 0 (1: 0)
1949/1950 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 4 (0: 3)
1948/1949 29. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1948/1949 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1 (1: 1)
1947/1948 33. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1947/1948 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (0: 0)
1946/1947 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (0: 1)
1946/1947 14. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1938/1939 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1
1938/1939 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1930/1931 23. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 7: 0
1930/1931 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 4
1929/1930 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 3
1929/1930 13. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1928/1929 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2
1928/1929 2. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1927/1928 34. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1927/1928 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 5: 1
1926/1927 30. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1926/1927 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1
1925/1926 4. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2
1925/1926 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 0
1921/1922 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0
1921/1922 16. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1920/1921 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 3
1920/1921 21. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 4
1919/1920 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2
1919/1920 17. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1914/1915 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0
1914/1915 17. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3
1913/1914 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 6
1913/1914 11. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1912/1913 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0
1912/1913 14. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2
1911/1912 33. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 0
1911/1912 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 3: 1
1910/1911 36. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2
1910/1911 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0
1909/1910 25. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 7: 1
1909/1910 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0
1908/1909 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 2
1908/1909 8. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1907/1908 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2
1907/1908 1. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4
1906/1907 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0
1906/1907 21. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1893/1894 25. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - న్యూటన్ హీత్ FC 5: 1
1893/1894 20. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - ఆస్టన్ విల్లా 1: 3
1892/1893 25. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 0
1892/1893 15. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0


FA కప్
2007/2008 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2006/2007 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (0: 0)
2003/2004 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
2001/2002 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 0)
1976/1977 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1
1962/1963 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0
1956/1957 చివరి ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1947/1948 3. రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 6
1919/1920 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2
1910/1911 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1
1907/1908 16 వ రౌండ్ ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1905/1906 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 5: 1


FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
1957 చివరి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది