మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
దూరంగా 1 1 0 0 3 : 1
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 4 : 1
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 92 51 26 పదిహేను 166 : 81
దూరంగా 92 24 ఇరవై 48 106 : 167
& మొత్తం 184 75 46 63 272 : 248
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 10 6 3 1 2. 3 : 9
దూరంగా 10 రెండు 0 8 10 : 25
& మొత్తం ఇరవై 8 3 9 33 : 3. 4
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 4 0 3 పదకొండు : 7
దూరంగా 4 రెండు 0 రెండు 5 : 8
తటస్థ స్థలం 5 రెండు రెండు 1 6 : 5
& మొత్తం 16 8 రెండు 6 22 : ఇరవై
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 3 : 1
దూరంగా 4 రెండు 0 రెండు 12 : పదకొండు
& మొత్తం 6 4 0 రెండు పదిహేను : 12
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 6 0 రెండు 4 7 : 14
& మొత్తం 6 0 రెండు 4 7 : 14
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 112 64 29 19 204 : 98
దూరంగా 111 31 ఇరవై 60 136 : 212
తటస్థ స్థలం పదకొండు రెండు 4 5 13 : 19
& మొత్తం 2. 3. 4 97 53 84 353 : 329
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2008/2009 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 2)
2008/2009 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2020/2021 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2019/2020 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2019/2020 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2018/2019 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2018/2019 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
2017/2018 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2017/2018 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 2)
2016/2017 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2016/2017 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2015/2016 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 1)
2015/2016 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (3: 0)
2014/2015 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2014/2015 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
2013/2014 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2013/2014 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2012/2013 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2012/2013 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2011/2012 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
2011/2012 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 8: 2 (3: 1)
2010/2011 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2010/2011 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2009/2010 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 2)
2009/2010 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
2008/2009 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2008/2009 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
2007/2008 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
2007/2008 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
2006/2007 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
2006/2007 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2005/2006 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2005/2006 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2004/2005 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4 (2: 1)
2004/2005 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2003/2004 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2003/2004 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2002/2003 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 1)
2002/2003 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
2001/2002 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2001/2002 14. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 1)
2000/2001 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 1 (5: 1)
2000/2001 8. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1999/2000 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1999/2000 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1998/1999 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1998/1999 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1997/1998 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1997/1998 14. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 2)
1996/1997 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
1996/1997 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1995/1996 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1995/1996 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1994/1995 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
1994/1995 16. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1993/1994 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
1993/1994 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1992/1993 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1992/1993 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1991/1992 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1991/1992 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1990/1991 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
1990/1991 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1989/1990 16. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1989/1990 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (1: 1)
1988/1989 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1988/1989 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
1987/1988 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1987/1988 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1986/1987 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1986/1987 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1985/1986 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1985/1986 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
1984/1985 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1984/1985 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (1: 2)
1983/1984 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (2: 0)
1983/1984 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 3)
1982/1983 40. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1982/1983 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1981/1982 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1981/1982 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1980/1981 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1980/1981 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1979/1980 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
1979/1980 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1978/1979 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1978/1979 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1977/1978 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
1977/1978 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
1976/1977 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 0)
1976/1977 19. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 1)
1975/1976 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
1975/1976 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
1973/1974 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1973/1974 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1972/1973 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1972/1973 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1971/1972 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1971/1972 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 1)
1970/1971 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 3)
1970/1971 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
1969/1970 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1969/1970 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1968/1969 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1968/1969 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1967/1968 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
1967/1968 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1966/1967 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1965/1966 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1965/1966 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2 (0: 0)
1964/1965 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1964/1965 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 0)
1963/1964 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1963/1964 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1962/1963 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (0: 1)
1962/1963 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 0)
1961/1962 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 2)
1961/1962 14. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 1 (1: 0)
1960/1961 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1960/1961 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
1959/1960 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 2 (2: 2)
1959/1960 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (1: 2)
1958/1959 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (3: 1)
1958/1959 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1957/1958 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 5 (0: 3)
1957/1958 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (3: 2)
1956/1957 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 2 (6: 2)
1956/1957 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 2)
1955/1956 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1955/1956 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1954/1955 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 3)
1954/1955 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
1953/1954 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (3: 1)
1953/1954 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 0)
1952/1953 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1952/1953 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1951/1952 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 1 (3: 0)
1951/1952 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 2)
1950/1951 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (3: 1)
1950/1951 13. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1949/1950 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1949/1950 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
1948/1949 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1948/1949 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1947/1948 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1947/1948 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1946/1947 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 6: 2 (2: 2)
1946/1947 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 2 (2: 1)
1938/1939 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1938/1939 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1936/1937 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1936/1937 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1930/1931 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1930/1931 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1929/1930 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 2
1929/1930 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1928/1929 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1928/1929 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1927/1928 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1927/1928 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1926/1927 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1926/1927 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1925/1926 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2
1925/1926 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1921/1922 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1
1921/1922 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1920/1921 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1920/1921 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0
1919/1920 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1919/1920 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3
1912/1913 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 0
1912/1913 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1911/1912 33. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1911/1912 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 0
1910/1911 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 5: 0
1910/1911 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1909/1910 28. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1909/1910 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1908/1909 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 4
1908/1909 18. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1907/1908 32. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1907/1908 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 2
1906/1907 28. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0
1906/1907 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
ఛాంపియన్‌షిప్
1903/1904 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1903/1904 2. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0
1902/1903 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 0
1902/1903 2. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1901/1902 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 1
1901/1902 3. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 0
1900/1901 7. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1900/1901 3. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 1
1899/1900 7. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 1
1899/1900 3. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 0
1898/1899 8. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 2
1898/1899 4. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 5: 1
1897/1898 5. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 5: 1
1897/1898 4. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 5: 1
1896/1897 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 0: 2
1896/1897 7. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 1
1895/1896 3. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 5: 1
1895/1896 3. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 2: 1
1894/1895 7. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - న్యూటన్ హీత్ FC 3: 2
1894/1895 2. రౌండ్ న్యూటన్ హీత్ FC - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 3
FA కప్
2018/2019 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
2014/2015 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
2010/2011 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
2007/2008 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (3: 0)
2004/2005 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
2003/2004 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2002/2003 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1998/1999 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1, 1: 1) aet
1998/1999 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1987/1988 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1
1982/1983 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1978/1979 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 0)
1961/1962 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1950/1951 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1936/1937 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 0
1905/1906 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 3

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది