మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »చారిత్రక ఫలితాలు

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »చారిత్రక ఫలితాలుమాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2020/2021 67 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2019/2020 57 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2018/2019 59 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2017/2018 63 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2016/2017 64 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2015/2016 59 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2014/2015 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2013/2014 55 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2012/2013 54 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2011/2012 54 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2010/2011 60 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2009/2010 56 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2008/2009 66 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2007/2008 57 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2006/2007 60 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2005/2006 56 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2004/2005 61 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2003/2004 55 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2002/2003 63 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2001/2002 58 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 2000/2001 57 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1999/2000 59 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1998/1999 63 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1997/1998 52 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1996/1997 54 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1995/1996 49 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1994/1995 59 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1993/1994 63 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1992/1993 50 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1991/1992 58 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1990/1991 60 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1989/1990 49 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1988/1989 48 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1987/1988 48 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1986/1987 48 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1985/1986 52 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1984/1985 60 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1983/1984 58 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1982/1983 60 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1981/1982 46 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1980/1981 49 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1979/1980 47 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1978/1979 53 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1977/1978 52 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1976/1977 59 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1975/1976 52 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1974/1975 51 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1973/1974 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1972/1973 47 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1971/1972 55 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1970/1971 50 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1969/1970 59 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1968/1969 58 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1967/1968 54 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1966/1967 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1965/1966 58 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1964/1965 60 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1963/1964 56 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1962/1963 48 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1961/1962 49 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1960/1961 48 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1959/1960 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1958/1959 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1957/1958 59 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1956/1957 57 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1955/1956 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1954/1955 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1953/1954 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1952/1953 47 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1951/1952 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1950/1951 46 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1949/1950 47 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1948/1949 51 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1947/1948 48 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1946/1947 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1945/1946 4 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1938/1939 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1937/1938 46 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1936/1937 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1935/1936 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1934/1935 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1933/1934 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1932/1933 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1931/1932 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1930/1931 46 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1929/1930 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1928/1929 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1927/1928 47 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1926/1927 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1925/1926 49 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1924/1925 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1923/1924 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1922/1923 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1921/1922 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1920/1921 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1919/1920 44 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1914/1915 39 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1913/1914 39 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1912/1913 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1911/1912 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1910/1911 41 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1909/1910 39 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1908/1909 45 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1907/1908 43 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1906/1907 40 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1905/1906 42 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1904/1905 34 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1903/1904 37 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1902/1903 36 మ్యాచ్‌లు
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ సీజన్ 1901/1902 34 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1900/1901 37 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1899/1900 34 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1898/1899 36 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1897/1898 33 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1896/1897 33 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1895/1896 33 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1894/1895 31 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1893/1894 33 మ్యాచ్‌లు
న్యూటన్ హీత్ FC సీజన్ 1892/1893 30 మ్యాచ్‌లు