మాంచెస్టర్ సిటీ »స్క్వాడ్ 2017/2018

మాంచెస్టర్ సిటీ »స్క్వాడ్ 2017/2018స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- చ. లీగ్ 2020/2021 Pr. లీగ్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 Ch. లీగ్ 2019/2020 Pr. లీగ్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 కాం. షీల్డ్ 2019 సిహెచ్. లీగ్ 2018/2019 Pr. లీగ్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 కాం. షీల్డ్ 2018 సిహెచ్. లీగ్ 2017/2018 Pr. లీగ్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 Ch. లీగ్ 2016/2017 CL QF 2016/2017 Pr. లీగ్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 Ch. లీగ్ 2015/2016 Pr. లీగ్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 Ch. లీగ్ 2014/2015 Pr. లీగ్ 2014/2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 కాం. షీల్డ్ 2014 సిహెచ్. లీగ్ 2013/2014 Pr. లీగ్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 Ch. లీగ్ 2012/2013 Pr. లీగ్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 కాం. షీల్డ్ 2012 సిహెచ్. లీగ్ 2011/2012 EL 2011/2012 Pr. లీగ్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 కాం. షీల్డ్ 2011 EL 2010/2011 EL QF 2010/2011 Pr. లీగ్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 Pr. లీగ్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 EL 2008/2009 EL QF 2008/2009 Pr. లీగ్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 Pr. లీగ్ 2007/2008 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 Pr. లీగ్ 2006/2007 FA కప్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 Pr. లీగ్ 2005/2006 FA కప్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 Pr. లీగ్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 EL 2003/2004 EL QF 2003/2004 Pr. లీగ్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 Pr. లీగ్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 ఛాంపియన్‌షిప్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 Pr. లీగ్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 ఛాంపియన్‌షిప్ 1999/2000 FA కప్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 ఛాంపియన్‌షిప్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997 / 1998 ఛాంపియన్‌షిప్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 Pr. లీగ్ 1993/1994 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 Pr. లీగ్ 1992/1993 FA కప్ 1992/1993 Pr. లీగ్ 1991/1992 Pr. లీగ్ 1990/1991 Pr. లీగ్ 1989/1990 Pr. లీగ్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 Pr. లీగ్ 1982/1983 Pr. లీగ్ 1981/1982 Pr. లీగ్ 1980/1981 FA కప్ 1980/1981 Pr. లీగ్ 1979/1980 EL 1978/1979 Pr. లీగ్ 1978/1979 EL 1977/1978 Pr. లీగ్ 1977/1978 EL 1976/1977 Pr. లీగ్ 1976/1977 Pr. లీగ్ 1975/1976 Pr. లీగ్ 1974/1975 Pr. లీగ్ 1973/1974 EL 1972/1973 Pr. లీగ్ 1972/1973 Pr. లీగ్ 1971/1972 CWC 1970/1971 Pr. లీగ్ 1970/1971 CWC 1969/1970 Pr. లీగ్ 1969/1970 సిహెచ్. లీగ్ 1968/1969 Pr. లీగ్ 1968/1969 FA కప్ 1968/1969 Pr. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1966/1967 Pr. లీగ్ 1962/1963 Pr. లీగ్ 1961/1962 Pr. లీగ్ 1960/1961 Pr. లీగ్ 1959/1960 Pr. లీగ్ 1958/1959 Pr. లీగ్ 1957/1958 Pr. లీగ్ 1956/1957 Pr. లీగ్ 1955/1956 FA కప్ 1955/1956 Pr. లీగ్ 1954/1955 FA కప్ 1954/1955 Pr. లీగ్ 1953/1954 Pr. లీగ్ 1952/1953 Pr. లీగ్ 1951/1952 Pr. లీగ్ 1949/1950 Pr. లీగ్ 1948/1949 Pr. లీగ్ 1947/1948 Pr. లీగ్ 1937/1938
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 క్లాడియో బ్రావో మిరప 04/13/1983
31 ఎడెర్సన్ బ్రెజిల్ 08/17/1993
రక్షించండి
24 తోసిన్ అడరాబియోయో ఇంగ్లాండ్ 09/24/1997
3 డానిలో బ్రెజిల్ 07/15/1991
18 ఫాబియన్ డెల్ఫ్ ఇంగ్లాండ్ 11/21/1989
నాలుగు ఐదు డెమియాకో డుహానీ ఇంగ్లాండ్ 10/13/1998
4 విన్సెంట్ కొంపాని బెల్జియం 04/10/1986
14 ఐమెరిక్ లాపోర్ట్ ఫ్రాన్స్ 05/27/1994
22 బెంజమిన్ మెండి ఫ్రాన్స్ 07/17/1994
30 నికోలస్ ఒటమెండి అర్జెంటీనా 02/12/1988
5 జాన్ స్టోన్స్ ఇంగ్లాండ్ 05/28/1994
రెండు కైల్ వాకర్ ఇంగ్లాండ్ 05/28/1990
35 ఒలేక్సాండర్ జిన్చెంకో ఉక్రెయిన్ 12/15/1996
మిడ్‌ఫీల్డర్
55 బ్రహిమ్ డియాజ్ స్పెయిన్ 08/03/1999
ఇరవై ఒకటి డేవిడ్ సిల్వా స్పెయిన్ 01/08/1986
17 కెవిన్ డి బ్రూయిన్ బెల్జియం 06/28/1991
72 టామ్ డెలే-బషిరు నైజీరియా 09/17/1999
25 ఫెర్నాండిన్హో బ్రెజిల్ 05/04/1985
47 ఫిల్ ఫోడెన్ ఇంగ్లాండ్ 05/28/2000
8 ఇల్కే గుండోగన్ జర్మనీ 10/24/1990
42 యయా టూర్ ఐవరీ కోస్ట్ 05/13/1983
ముందుకు
10 సెర్గియో అగ్యురో అర్జెంటీనా 06/02/1988
ఇరవై బెర్నార్డో సిల్వా పోర్చుగల్ 08/10/1994
33 గాబ్రియేల్ జీసస్ బ్రెజిల్ 04/03/1997
43 లుకాస్ న్మెచా జర్మనీ 12/14/1998
19 లెరోయ్ సానే జర్మనీ 01/11/1996
7 రహీమ్ స్టెర్లింగ్ ఇంగ్లాండ్ 12/08/1994
నిర్వాహకుడు
పెప్ గార్డియోలా స్పెయిన్ 01/18/1971
గాడిద. నిర్వాహకుడు
కార్లెస్ ప్లాన్‌చార్ట్ స్పెయిన్ 12/17/1965
బ్రియాన్ కిడ్ ఇంగ్లాండ్ 05/29/1949
మైకేల్ ఆర్టెటా స్పెయిన్ 03/26/1982
రోడాల్ఫో బోరెల్ స్పెయిన్ 01/31/1971
గోల్ కీపర్-కోచ్
జేబియర్ స్పెయిన్ 05/24/1970
లోరెంజో బ్యూయవెంచురా స్పెయిన్ 01/01/1963