మాంచెస్టర్ సిటీ West వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌తో రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ West వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌తో రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 7 : 1
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 7 : 1
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 49 35 5 9 103 : 59
దూరంగా 49 పదిహేను పదకొండు 2. 3 65 : 78
& మొత్తం 98 యాభై 16 32 168 : 137
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 0 1 6 : 4
దూరంగా 3 1 0 రెండు 5 : 5
& మొత్తం 6 3 0 3 పదకొండు : 9
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 0 రెండు 3 : 4
దూరంగా రెండు 1 1 0 5 : 0
& మొత్తం 5 రెండు 1 రెండు 8 : 4
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 1 0 6 : 0
దూరంగా రెండు రెండు 0 0 5 : 1
& మొత్తం 4 3 1 0 పదకొండు : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 57 39 6 12 118 : 67
దూరంగా 56 19 12 25 80 : 84
తటస్థ స్థలం రెండు రెండు 0 0 7 : 1
& మొత్తం 115 60 18 37 205 : 152
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2020/2021 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
2019/2020 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2019/2020 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 5 (0: 1)
2018/2019 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2018/2019 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 4 (0: 3)
2017/2018 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (1: 2)
2017/2018 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
2016/2017 23. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 4 (0: 3)
2016/2017 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
2015/2016 23. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
2015/2016 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 2)
2014/2015 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
2014/2015 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2013/2014 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2013/2014 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
2012/2013 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
2012/2013 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2010/2011 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
2010/2011 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
2009/2010 38. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
2009/2010 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 1)
2008/2009 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2008/2009 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
2007/2008 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2007/2008 1. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2006/2007 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2006/2007 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2005/2006 34. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2005/2006 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
2002/2003 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2002/2003 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2000/2001 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2000/2001 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (0: 1)
1995/1996 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (1: 0)
1995/1996 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1994/1995 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (2: 0)
1994/1995 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1993/1994 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1993/1994 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
1991/1992 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1991/1992 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 0)
1986/1987 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1986/1987 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1985/1986 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1985/1986 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 2)
1982/1983 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1982/1983 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (2: 0)
1981/1982 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1981/1982 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1977/1978 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 1)
1977/1978 3. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1976/1977 31. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1976/1977 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 2 (1: 0)
1975/1976 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1975/1976 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1974/1975 22. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1974/1975 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (1: 0)
1973/1974 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
1973/1974 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1972/1973 34. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1972/1973 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 3 (4: 2)
1971/1972 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1971/1972 18. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
1970/1971 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1970/1971 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1969/1970 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 5 (0: 0)
1969/1970 23. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 4 (0: 0)
1968/1969 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1968/1969 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1967/1968 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1967/1968 17. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (0: 0)
1966/1967 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1966/1967 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 0)
1962/1963 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 1 (0: 0)
1962/1963 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 6 (0: 0)
1961/1962 35. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 4 (0: 0)
1961/1962 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 5 (0: 0)
1960/1961 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1960/1961 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1959/1960 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1959/1960 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (0: 0)
1958/1959 41. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 1 (0: 0)
1958/1959 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1931/1932 31. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1931/1932 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 1
1930/1931 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1
1930/1931 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1929/1930 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1929/1930 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 3
1928/1929 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 2
1928/1929 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1925/1926 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1925/1926 13. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1924/1925 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0
1924/1925 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1
1923/1924 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1
1923/1924 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

మాంచెస్టర్ సిటీ vs వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్