మాంచెస్టర్ సిటీ St స్టోక్ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ St స్టోక్ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 43 25 12 6 78 : 32
దూరంగా 43 10 పదకొండు 22 40 : 64
& మొత్తం 86 35 2. 3 28 118 : 96
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 4 0 1 పదకొండు : రెండు
దూరంగా 5 రెండు 0 3 10 : 10
& మొత్తం 10 6 0 4 ఇరవై ఒకటి : 12
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 1 1 5 : 4
దూరంగా 4 రెండు 0 రెండు 4 : 5
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 9 5 1 3 10 : 9
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 3 0 0 6 : 0
దూరంగా 3 0 1 1 1 : 3
& మొత్తం 6 3 1 1 7 : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 55 3. 4 13 8 100 : 38
దూరంగా 55 14 12 28 55 : 82
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 111 49 25 36 156 : 120
ప్రీమియర్ లీగ్
2017/2018 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2017/2018 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 7: 2 (3: 1)
2016/2017 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
2016/2017 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (0: 2)
2015/2016 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 4: 0 (2: 0)
2015/2016 15. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
2014/2015 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (1: 1)
2014/2015 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
2013/2014 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
2013/2014 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2012/2013 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
2012/2013 4. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
2011/2012 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
2011/2012 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
2010/2011 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
2010/2011 15. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
2009/2010 23. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
2009/2010 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 0 (2: 0)
2008/2009 24. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2008/2009 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
1982/1983 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1982/1983 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1981/1982 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
1981/1982 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
1980/1981 32. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1980/1981 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 2 (1: 2)
1979/1980 37. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1979/1980 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (1: 1)
1976/1977 26. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
1976/1977 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1975/1976 31. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1975/1976 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1974/1975 28. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (1: 0)
1974/1975 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1973/1974 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1973/1974 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1972/1973 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (1: 1)
1972/1973 10. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 1 (2: 0)
1971/1972 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 2 (1: 1)
1971/1972 23. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
1970/1971 40. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1970/1971 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 4: 1 (3: 0)
1969/1970 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
1969/1970 12. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1968/1969 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1968/1969 8. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1967/1968 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 4: 2 (0: 0)
1967/1968 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1966/1967 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1966/1967 16. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1952/1953 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1952/1953 1. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1951/1952 42. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1951/1952 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
1949/1950 32. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1949/1950 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1948/1949 25. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (0: 0)
1948/1949 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1947/1948 32. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1947/1948 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1937/1938 30. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1937/1938 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 0: 0
1936/1937 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 1
1936/1937 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1935/1936 27. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1935/1936 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 2
1934/1935 26. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1934/1935 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 3: 1
1933/1934 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 4: 2
1933/1934 14. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1922/1923 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 1
1922/1923 9. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1906/1907 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 2
1906/1907 16. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1905/1906 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 0
1905/1906 14. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1904/1905 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 0
1904/1905 3. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1903/1904 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 2
1903/1904 2. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1901/1902 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 2
1901/1902 21. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1900/1901 24. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1900/1901 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 2: 0
1899/1900 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - స్టోక్ సిటీ 1: 0
1899/1900 15. రౌండ్ స్టోక్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది