మాంచెస్టర్ సిటీ S సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ S సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3. 4 17 9 8 61 : 40
దూరంగా 35 పదకొండు 9 పదిహేను 40 : 47
& మొత్తం 69 28 18 2. 3 101 : 87
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 8 3 3 రెండు 18 : 12
దూరంగా 8 3 రెండు 3 9 : 10
& మొత్తం 16 6 5 5 27 : 22
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 4 : 6
దూరంగా 1 1 0 0 5 : 0
& మొత్తం 3 రెండు 0 1 9 : 6
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 రెండు 0 4 : రెండు
దూరంగా 3 0 0 3 4 : 10
& మొత్తం 6 1 రెండు 3 8 : 12
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 47 22 14 పదకొండు 87 : 60
దూరంగా 47 పదిహేను పదకొండు ఇరవై ఒకటి 58 : 67
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 94 37 25 32 145 : 127
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 14. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
2019/2020 33. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2019/2020 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
2018/2019 20. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (1: 3)
2018/2019 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 6: 1 (4: 1)
2017/2018 38. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2017/2018 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
2016/2017 33. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 0)
2016/2017 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
2015/2016 36. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (2: 1)
2015/2016 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
2014/2015 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
2014/2015 13. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 0)
2013/2014 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (3: 1)
2013/2014 15. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
2012/2013 26. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 1)
2012/2013 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 0)
2004/2005 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
2004/2005 8. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2003/2004 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 1)
2003/2004 11. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2002/2003 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2002/2003 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
2000/2001 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2000/2001 10. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
1995/1996 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
1995/1996 21. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1994/1995 27. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
1994/1995 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (0: 1)
1993/1994 37. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1993/1994 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1992/1993 41. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
1992/1993 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1991/1992 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1991/1992 15. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 1)
1990/1991 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (0: 0)
1990/1991 19. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1989/1990 17. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
1989/1990 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1986/1987 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (1: 1)
1986/1987 13. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1985/1986 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1985/1986 7. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (1: 0)
1982/1983 32. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (4: 0)
1982/1983 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1981/1982 26. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1981/1982 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1980/1981 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
1980/1981 1. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
1979/1980 26. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (1: 0)
1979/1980 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1978/1979 41. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1978/1979 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1973/1974 31. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
1973/1974 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1972/1973 31. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1972/1973 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1971/1972 38. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1971/1972 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
1970/1971 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1970/1971 1. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
1969/1970 39. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1969/1970 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1968/1969 42. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1968/1969 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1967/1968 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (0: 0)
1967/1968 2. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2 (0: 0)
1966/1967 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1966/1967 1. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
ఛాంపియన్‌షిప్
1965/1966 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1965/1966 3. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1964/1965 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1964/1965 3. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1963/1964 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1963/1964 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2
1950/1951 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1950/1951 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1946/1947 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1946/1947 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1938/1939 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1938/1939 4. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1927/1928 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 6: 1
1927/1928 5. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1926/1927 9. రౌండ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1926/1927 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 4

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది