మాంచెస్టర్ సిటీ New న్యూకాజిల్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ New న్యూకాజిల్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 74 43 19 12 143 : 68
దూరంగా 73 16 16 41 77 : 127
& మొత్తం 147 59 35 53 220 : 195
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 10 5 1 4 24 : 14
దూరంగా 10 1 1 8 పదకొండు : 27
& మొత్తం ఇరవై 6 రెండు 12 35 : 41
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 0 రెండు 6 : 7
దూరంగా 7 రెండు రెండు 3 7 : 8
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : 3
& మొత్తం పదకొండు 3 రెండు 6 14 : 18
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 1 1 1 : 3
దూరంగా రెండు రెండు 0 0 4 : 0
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 5 3 1 1 7 : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 89 49 ఇరవై ఒకటి 19 174 : 92
దూరంగా 92 ఇరవై ఒకటి 19 52 99 : 162
తటస్థ స్థలం రెండు 1 0 1 3 : 4
& మొత్తం 183 71 40 72 276 : 258
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2019/2020 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0 (2: 0)
2019/2020 14. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
2018/2019 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
2018/2019 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2017/2018 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
2017/2018 20. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
2015/2016 27. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
2015/2016 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 6: 1 (1: 1)
2014/2015 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0 (3: 0)
2014/2015 1. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2013/2014 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2013/2014 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
2012/2013 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
2012/2013 17. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 2)
2011/2012 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 0)
2011/2012 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
2010/2011 19. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 2)
2010/2011 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2008/2009 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
2008/2009 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
2007/2008 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2007/2008 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
2006/2007 31. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2006/2007 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2005/2006 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
2005/2006 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2004/2005 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
2004/2005 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 3 (0: 0)
2003/2004 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2003/2004 13. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
2002/2003 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
2002/2003 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2000/2001 28. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2000/2001 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1995/1996 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 1)
1995/1996 6. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
1994/1995 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1994/1995 23. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1993/1994 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1993/1994 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
1986/1987 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1986/1987 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (1: 1)
1985/1986 41. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 1)
1985/1986 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1977/1978 35. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 1)
1977/1978 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 0 (0: 0)
1976/1977 22. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 2)
1976/1977 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1975/1976 39. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1975/1976 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 0 (1: 0)
1974/1975 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 1 (2: 1)
1974/1975 20. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1973/1974 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
1973/1974 11. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1972/1973 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1972/1973 23. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1971/1972 35. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1971/1972 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1970/1971 38. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1970/1971 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1969/1970 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1969/1970 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1968/1969 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1968/1969 19. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1967/1968 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 4 (0: 0)
1967/1968 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1966/1967 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 12. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1960/1961 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 3 (0: 0)
1960/1961 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 0)
1959/1960 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1959/1960 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 4 (0: 0)
1958/1959 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 1 (0: 0)
1958/1959 14. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (0: 0)
1957/1958 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (0: 0)
1957/1958 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1956/1957 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 2)
1956/1957 13. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 3)
1955/1956 40. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (3: 1)
1955/1956 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 2)
1954/1955 24. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1954/1955 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1953/1954 37. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 3 (4: 3)
1953/1954 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1952/1953 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1952/1953 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1951/1952 39. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1951/1952 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 0)
1949/1950 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1949/1950 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (0: 0)
1948/1949 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1948/1949 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1933/1934 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1933/1934 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1932/1933 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2
1932/1933 15. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1931/1932 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 1
1931/1932 13. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1930/1931 39. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1930/1931 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0
1929/1930 34. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1929/1930 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0
1928/1929 35. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0
1928/1929 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 4
1925/1926 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1925/1926 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2
1924/1925 28. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1924/1925 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1
1923/1924 14. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1
1923/1924 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1922/1923 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1922/1923 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0
1921/1922 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1921/1922 41. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 1
1920/1921 42. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1920/1921 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1
1919/1920 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0
1919/1920 39. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1914/1915 25. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1914/1915 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1913/1914 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1
1913/1914 21. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1912/1913 28. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1912/1913 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1
1911/1912 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1911/1912 4. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1910/1911 38. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 3
1910/1911 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0
1908/1909 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2
1908/1909 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1907/1908 27. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1907/1908 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
1906/1907 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1906/1907 8. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1905/1906 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 4
1905/1906 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1904/1905 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2
1904/1905 5. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1903/1904 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 3
1903/1904 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1901/1902 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0
1901/1902 10. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1900/1901 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1
1900/1901 16. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1899/1900 30. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1899/1900 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0
ఛాంపియన్‌షిప్
1983/1984 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2
1983/1984 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 0
1964/1965 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1964/1965 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 0
1963/1964 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 1
1963/1964 4. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1946/1947 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2
1946/1947 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1938/1939 9. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2
1938/1939 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 1
1897/1898 6. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1897/1898 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1
1896/1897 6. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1896/1897 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 2
1895/1896 7. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1
1895/1896 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 2
1894/1895 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 0
1894/1895 2. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 4
1893/1894 13. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1893/1894 2. రౌండ్ ఆర్డ్విక్ ఎఫ్.సి. - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 3
FA కప్
2019/2020 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2001/2002 16 వ రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1994/1995 16 వ రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 1)
1976/1977 4. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3
1974/1975 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 2
1968/1969 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0
1968/1969 4. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1956/1957 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 4: 5
1956/1957 3. రౌండ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1954/1955 చివరి న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (1: 1)
1923/1924 సెమీ-ఫైనల్స్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది