మాంచెస్టర్ సిటీ »మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ »మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 0 : రెండు
& మొత్తం 1 0 0 1 0 : రెండు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 75 24 24 27 108 : 96
దూరంగా 76 ఇరవై ఒకటి 24 31 100 : 113
& మొత్తం 151 నాలుగు ఐదు 48 58 208 : 209
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 రెండు 1 3 8 : 9
దూరంగా 6 0 3 3 5 : 12
& మొత్తం 12 రెండు 4 6 13 : ఇరవై ఒకటి
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 0 1 7 : 3
దూరంగా 4 0 0 4 3 : 10
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 8 3 0 5 పదకొండు : 13
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 3 0 1 8 : 3
దూరంగా 6 రెండు 1 3 8 : 8
& మొత్తం 10 5 1 4 16 : పదకొండు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 రెండు రెండు : 4
& మొత్తం రెండు 0 0 రెండు రెండు : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 88 31 25 32 131 : 111
దూరంగా 92 2. 3 28 41 116 : 143
తటస్థ స్థలం 4 1 0 3 3 : 6
& మొత్తం 184 55 53 76 250 : 260
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2017 వారం మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2019/2020 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
2019/2020 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
2018/2019 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 0)
2018/2019 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
2017/2018 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 0)
2017/2018 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (1: 1)
2016/2017 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2016/2017 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (1: 2)
2015/2016 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2015/2016 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2014/2015 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (2: 1)
2014/2015 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
2013/2014 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 1)
2013/2014 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 0)
2012/2013 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 0)
2012/2013 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 2)
2011/2012 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2011/2012 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 6 (0: 1)
2010/2011 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2010/2011 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2009/2010 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
2009/2010 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 3 (1: 1)
2008/2009 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
2008/2009 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2007/2008 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 2)
2007/2008 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
2006/2007 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2006/2007 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
2005/2006 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
2005/2006 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
2004/2005 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
2004/2005 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2003/2004 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 1)
2003/2004 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
2002/2003 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
2002/2003 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 1)
2000/2001 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
2000/2001 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
1995/1996 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 2)
1995/1996 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1994/1995 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 0)
1994/1995 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 0 (2: 0)
1993/1994 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
1993/1994 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 0)
1992/1993 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1992/1993 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
1991/1992 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1991/1992 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1990/1991 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1990/1991 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (2: 1)
1989/1990 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1989/1990 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 5: 1 (3: 0)
1986/1987 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1986/1987 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1985/1986 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 0)
1985/1986 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
1982/1983 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1982/1983 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 1)
1981/1982 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
1981/1982 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1980/1981 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1980/1981 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
1979/1980 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1979/1980 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1978/1979 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
1978/1979 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1977/1978 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 0)
1977/1978 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 0)
1976/1977 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
1976/1977 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 2)
1975/1976 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1975/1976 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 2)
1973/1974 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1973/1974 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1972/1973 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1972/1973 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1971/1972 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 0)
1971/1972 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (0: 1)
1970/1971 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 4 (0: 3)
1970/1971 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (0: 2)
1969/1970 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 0)
1969/1970 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0 (0: 0)
1968/1969 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1968/1969 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1967/1968 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
1967/1968 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1966/1967 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1966/1967 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1962/1963 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
1962/1963 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (0: 2)
1961/1962 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
1961/1962 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2 (2: 2)
1960/1961 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 2)
1960/1961 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 1 (3: 1)
1959/1960 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1959/1960 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1958/1959 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (0: 1)
1958/1959 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1957/1958 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 2)
1957/1958 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (2: 0)
1956/1957 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 4 (2: 4)
1956/1957 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
1955/1956 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 1)
1955/1956 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1954/1955 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 5 (0: 5)
1954/1955 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 2 (3: 2)
1953/1954 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
1953/1954 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1952/1953 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1952/1953 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
1951/1952 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1951/1952 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
1949/1950 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1949/1950 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
1948/1949 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1948/1949 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1947/1948 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1947/1948 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1936/1937 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0
1936/1937 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1930/1931 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3
1930/1931 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1929/1930 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1
1929/1930 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3
1928/1929 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1928/1929 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2
1925/1926 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 6
1925/1926 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1921/1922 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1921/1922 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1
1920/1921 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
1920/1921 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1919/1920 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1919/1920 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3
1914/1915 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1914/1915 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1913/1914 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1913/1914 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1912/1913 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2
1912/1913 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1911/1912 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1911/1912 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1910/1911 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1
1910/1911 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1908/1909 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1908/1909 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2
1907/1908 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0
1907/1908 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1906/1907 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1906/1907 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 0
లీగ్ కప్
2020/2021 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 0)
2019/2020 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
2019/2020 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 3)
2016/2017 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2009/2010 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
2009/2010 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1975/1976 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 0
1974/1975 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1969/1970 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1969/1970 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

బంగారు కప్ 2015 కోసం మెక్సికో స్క్వాడ్

ఆసక్తికరమైన కథనాలు