మాంచెస్టర్ సిటీ »లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ »లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం 1 0 0 1 1 : రెండు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 1 : రెండు
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 3
& మొత్తం రెండు 0 0 రెండు 1 : 5
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 83 31 2. 3 29 127 : 121
దూరంగా 83 14 19 యాభై 105 : 170
& మొత్తం 166 నాలుగు ఐదు 42 79 232 : 291
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 1 1 1 : రెండు
దూరంగా రెండు 0 0 రెండు 1 : 6
& మొత్తం 4 0 1 3 రెండు : 8
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 1 1 రెండు రెండు : 5
దూరంగా 3 1 1 1 4 : 5
& మొత్తం 7 రెండు రెండు 3 6 : 10
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 0 రెండు 3 : 4
దూరంగా 3 0 రెండు 1 3 : 7
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం 7 1 3 3 7 : 12
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం 1 0 1 0 1 : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 93 33 25 35 134 : 134
దూరంగా 92 పదిహేను 22 55 113 : 191
తటస్థ స్థలం 3 0 రెండు 1 3 : 4
& మొత్తం 188 48 49 91 250 : 329
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2018 వారం మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2017/2018 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 0)
2017/2018 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (3: 0)
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (0: 0)
2020/2021 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 1)
2019/2020 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 0 (3: 0)
2019/2020 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
2018/2019 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
2018/2019 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2017/2018 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 3 (1: 1)
2017/2018 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 5: 0 (2: 0)
2016/2017 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
2016/2017 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2015/2016 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (2: 0)
2015/2016 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4 (1: 3)
2014/2015 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
2014/2015 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 0)
2013/2014 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2 (1: 0)
2013/2014 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (2: 1)
2012/2013 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 1)
2012/2013 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 0)
2011/2012 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (2: 0)
2011/2012 13. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
2010/2011 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (3: 0)
2010/2011 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (1: 0)
2009/2010 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
2009/2010 13. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 0)
2008/2009 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
2008/2009 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 3 (2: 0)
2007/2008 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2007/2008 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
2006/2007 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
2006/2007 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2005/2006 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2005/2006 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
2004/2005 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
2004/2005 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
2003/2004 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2003/2004 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 0)
2002/2003 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 0)
2002/2003 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 1)
2000/2001 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
2000/2001 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2 (1: 0)
1995/1996 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (0: 2)
1995/1996 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 0 (2: 0)
1994/1995 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 1)
1994/1995 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1993/1994 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1993/1994 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1992/1993 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1992/1993 22. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
1991/1992 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 0)
1991/1992 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
1990/1991 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 2)
1990/1991 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 0)
1989/1990 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4 (0: 1)
1989/1990 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (1: 1)
1986/1987 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1986/1987 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1985/1986 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1985/1986 23. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1982/1983 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 4 (0: 2)
1982/1983 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 2 (3: 1)
1981/1982 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 5 (0: 2)
1981/1982 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
1980/1981 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1980/1981 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 1)
1979/1980 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1979/1980 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 4 (0: 2)
1978/1979 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1978/1979 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4 (1: 2)
1977/1978 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (1: 0)
1977/1978 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (0: 1)
1976/1977 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
1976/1977 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1975/1976 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 0)
1975/1976 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1974/1975 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (3: 0)
1974/1975 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
1973/1974 40. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (4: 0)
1973/1974 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
1972/1973 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1972/1973 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1971/1972 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (1: 0)
1971/1972 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1970/1971 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 2)
1970/1971 6. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1969/1970 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
1969/1970 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2 (0: 0)
1968/1969 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1968/1969 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1967/1968 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1967/1968 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1966/1967 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2 (0: 0)
1966/1967 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (0: 0)
1962/1963 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1 (1: 1)
1962/1963 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 1)
1953/1954 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 2)
1953/1954 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 0)
1952/1953 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1952/1953 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 2)
1951/1952 40. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (1: 1)
1951/1952 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 2)
1949/1950 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 0)
1949/1950 16. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (2: 0)
1948/1949 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1948/1949 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 4 (1: 4)
1947/1948 40. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1947/1948 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
1937/1938 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1937/1938 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3
1936/1937 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 5: 1
1936/1937 35. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 5
1935/1936 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 6: 0
1935/1936 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2
1934/1935 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1934/1935 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
1933/1934 41. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1933/1934 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1932/1933 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1932/1933 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1931/1932 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1931/1932 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 3
1930/1931 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1930/1931 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2
1929/1930 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 3
1929/1930 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 6
1928/1929 42. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1928/1929 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 3
1925/1926 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1925/1926 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1924/1925 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 5: 0
1924/1925 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 3
1923/1924 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1923/1924 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1922/1923 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1922/1923 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1921/1922 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1921/1922 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1920/1921 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 2
1920/1921 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2
1919/1920 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1919/1920 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1914/1915 29. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1914/1915 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1913/1914 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1913/1914 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2
1912/1913 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1912/1913 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1911/1912 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 3
1911/1912 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1910/1911 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1910/1911 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1908/1909 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 0
1908/1909 16. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3
1907/1908 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1907/1908 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1906/1907 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1906/1907 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 4
1905/1906 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1905/1906 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1903/1904 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1903/1904 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 2
1901/1902 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0
1901/1902 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 3
1900/1901 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1900/1901 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 4
1899/1900 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 2
1899/1900 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
2019 చివరి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 5 (0: 1, 1: 1, 1: 1) pso

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది