మాంచెస్టర్ సిటీ Le లీసెస్టర్ సిటీపై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ Le లీసెస్టర్ సిటీపై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 40 2. 3 8 9 97 : 55
దూరంగా 39 12 9 18 46 : 68
& మొత్తం 79 35 17 27 143 : 123
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద పదకొండు 9 రెండు 0 27 : 9
దూరంగా 12 4 5 3 16 : పదిహేను
& మొత్తం 2. 3 13 7 3 43 : 24
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 8 5 3 0 ఇరవై : 8
దూరంగా 6 రెండు రెండు రెండు 9 : 10
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం పదిహేను 8 5 రెండు 30 : 18
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 7 : 1
దూరంగా 3 1 1 0 4 : రెండు
& మొత్తం 5 3 1 0 పదకొండు : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 61 39 13 9 151 : 73
దూరంగా 60 19 17 2. 3 75 : 95
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 122 59 30 32 227 : 168
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 5 (1: 1)
2019/2020 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2019/2020 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (2: 1)
2018/2019 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
2018/2019 19. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
2017/2018 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 1 (1: 1)
2017/2018 12. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2016/2017 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (2: 1)
2016/2017 15. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (3: 0)
2015/2016 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 3 (0: 1)
2015/2016 19. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2014/2015 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
2014/2015 16. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
2003/2004 35. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
2003/2004 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 3 (0: 1)
2000/2001 33. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (1: 1)
2000/2001 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
1994/1995 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
1994/1995 15. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
1986/1987 34. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (3: 0)
1986/1987 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 2 (0: 0)
1985/1986 20. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1985/1986 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (1: 1)
1980/1981 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 3 (1: 0)
1980/1981 16. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1977/1978 24. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1977/1978 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1976/1977 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 0 (2: 0)
1976/1977 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 0)
1975/1976 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1975/1976 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1974/1975 30. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1974/1975 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1 (1: 1)
1973/1974 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
1973/1974 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1972/1973 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1972/1973 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1971/1972 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
1971/1972 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1968/1969 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
1968/1969 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1967/1968 35. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1967/1968 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 6: 0 (0: 0)
1966/1967 35. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1966/1967 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 3 (0: 0)
1962/1963 37. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1962/1963 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1961/1962 22. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1961/1962 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1960/1961 32. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 0)
1960/1961 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1959/1960 32. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 0 (0: 0)
1959/1960 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 2 (0: 0)
1958/1959 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1958/1959 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1957/1958 31. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 8: 4 (0: 0)
1957/1958 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 3 (0: 0)
1954/1955 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (2: 2)
1954/1955 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 2)
1937/1938 24. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4
1937/1938 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0
1934/1935 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 6: 3
1934/1935 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3
1933/1934 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1
1933/1934 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1932/1933 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1
1932/1933 17. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1931/1932 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 1
1931/1932 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0
1930/1931 24. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1930/1931 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 2
1929/1930 38. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1929/1930 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 2
1928/1929 31. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1928/1929 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 3
1925/1926 41. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3
1925/1926 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 1
1908/1909 28. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1908/1909 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 5: 2
ఛాంపియన్‌షిప్
1988/1989 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 2
1988/1989 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1987/1988 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1987/1988 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 2
1950/1951 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1
1950/1951 2. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1946/1947 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0
1946/1947 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3
1939/1940 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1909/1910 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 0
1909/1910 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3
1902/1903 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1902/1903 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 3: 1
1898/1899 6. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1898/1899 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 3: 1
1897/1898 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1897/1898 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 1
1896/1897 8. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 3
1896/1897 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 4: 0
1895/1896 8. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1895/1896 1. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 0
1894/1895 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 1: 1
1894/1895 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
FA కప్
2010/2011 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 2 (3: 1)
2010/2011 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 2)
2003/2004 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
2003/2004 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (1: 1)
1995/1996 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 0 (0: 0)
1995/1996 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1993/1994 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1 (0: 0)
1988/1989 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0
1968/1969 చివరి మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1967/1968 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 3
1967/1968 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0
1966/1967 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1
1965/1966 16 వ రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1965/1966 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2
1919/1920 2. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
లీగ్ కప్
2018/2019 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1, 1: 1) pso
2017/2018 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 4 (0: 1, 1: 1, 1: 1) pso
2013/2014 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 2)
1967/1968 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 0
1965/1966 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది