మాంచెస్టర్ సిటీ F FC బార్సిలోనాపై రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ F FC బార్సిలోనాపై రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 0 రెండు 4 : 5
దూరంగా 3 0 0 3 1 : 7
& మొత్తం 6 1 0 5 5 : 12
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 0 రెండు 4 : 5
దూరంగా 3 0 0 3 1 : 7
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 6 1 0 5 5 : 12

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది