మాంచెస్టర్ సిటీ E ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ E ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 87 47 ఇరవై ఒకటి 19 149 : 84
దూరంగా 88 22 2. 3 43 100 : 151
& మొత్తం 175 69 44 62 249 : 235
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 1 0 5 : రెండు
దూరంగా 5 0 రెండు 3 రెండు : 7
తటస్థ స్థలం రెండు 1 0 1 1 : 3
& మొత్తం 10 3 3 4 8 : 12
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 5 : 1
దూరంగా రెండు 0 0 రెండు 1 : 4
& మొత్తం 4 రెండు 0 రెండు 6 : 5
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 92 51 22 19 159 : 87
దూరంగా 95 22 25 48 103 : 162
తటస్థ స్థలం రెండు 1 0 1 1 : 3
& మొత్తం 189 74 47 68 263 : 252
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 16. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (1: 1)
2019/2020 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
2019/2020 7. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (1: 1)
2018/2019 27. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2018/2019 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
2017/2018 32. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 3)
2017/2018 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
2016/2017 21. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (1: 0)
2016/2017 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2015/2016 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2015/2016 3. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 0)
2014/2015 21. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
2014/2015 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2013/2014 37. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (1: 2)
2013/2014 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
2012/2013 30. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
2012/2013 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2011/2012 23. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
2011/2012 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2010/2011 36. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
2010/2011 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
2009/2010 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2009/2010 22. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
2008/2009 34. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 1)
2008/2009 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2007/2008 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
2007/2008 22. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2006/2007 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
2006/2007 7. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
2005/2006 25. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2005/2006 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2004/2005 19. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
2004/2005 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2003/2004 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (3: 0)
2003/2004 15. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2002/2003 22. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
2002/2003 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
2000/2001 32. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 1)
2000/2001 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 5: 0 (3: 0)
1995/1996 26. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1995/1996 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1994/1995 34. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
1994/1995 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
1993/1994 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1993/1994 2. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1992/1993 42. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 5 (1: 3)
1992/1993 14. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 2)
1991/1992 40. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (1: 2)
1991/1992 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1990/1991 22. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
1990/1991 3. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1989/1990 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1989/1990 18. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1986/1987 40. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1986/1987 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
1985/1986 38. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0 (1: 0)
1985/1986 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1982/1983 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1982/1983 9. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
1981/1982 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1981/1982 12. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
1980/1981 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1980/1981 24. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 0)
1979/1980 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1979/1980 21. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 2)
1978/1979 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1978/1979 22. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1977/1978 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1977/1978 8. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1976/1977 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1976/1977 9. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (1: 1)
1975/1976 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
1975/1976 17. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
1974/1975 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
1974/1975 16. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1973/1974 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1973/1974 22. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
1972/1973 17. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (1: 2)
1972/1973 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1971/1972 32. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (0: 2)
1971/1972 12. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1970/1971 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (3: 0)
1970/1971 5. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
1969/1970 26. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1969/1970 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1968/1969 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1968/1969 12. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1967/1968 34. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1967/1968 15. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
1966/1967 38. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1966/1967 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1962/1963 35. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1962/1963 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1961/1962 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1961/1962 6. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 0)
1960/1961 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1960/1961 14. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (0: 0)
1959/1960 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
1959/1960 23. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
1958/1959 27. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1958/1959 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1957/1958 41. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 5 (0: 0)
1957/1958 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 6: 2 (0: 0)
1956/1957 42. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1956/1957 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (0: 0)
1955/1956 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (3: 0)
1955/1956 18. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
1954/1955 30. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1954/1955 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1949/1950 8. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1949/1950 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1948/1949 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1948/1949 23. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1947/1948 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1947/1948 2. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1937/1938 4. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1
1937/1938 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1936/1937 34. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1936/1937 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1935/1936 31. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1935/1936 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1934/1935 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1934/1935 16. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1933/1934 27. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1933/1934 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1932/1933 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0
1932/1933 6. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1931/1932 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1931/1932 4. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1
1929/1930 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1929/1930 7. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3
1928/1929 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 5: 1
1928/1929 6. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 6
1925/1926 30. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1925/1926 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 4
1924/1925 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1924/1925 12. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1923/1924 22. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 1
1923/1924 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1922/1923 22. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1922/1923 21. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1921/1922 20. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1921/1922 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1920/1921 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1920/1921 25. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0
1919/1920 21. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1919/1920 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1914/1915 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1914/1915 16. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 1
1913/1914 28. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1913/1914 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1912/1913 35. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1912/1913 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1911/1912 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1911/1912 12. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1910/1911 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1910/1911 15. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1908/1909 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1908/1909 5. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 3
1907/1908 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 2
1907/1908 2. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 3
1906/1907 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1906/1907 2. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 9: 1
1905/1906 36. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3
1905/1906 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1904/1905 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1904/1905 17. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1903/1904 34. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1903/1904 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3
1901/1902 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1901/1902 1. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1900/1901 25. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 2
1900/1901 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1899/1900 34. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 0
1899/1900 16. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2
FA కప్
1980/1981 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1
1980/1981 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1968/1969 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1965/1966 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1965/1966 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1965/1966 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1961/1962 4. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1955/1956 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1948/1949 3. రౌండ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1932/1933 చివరి ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (1: 0)
లీగ్ కప్
2015/2016 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
2015/2016 సెమీ-ఫైనల్స్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
1987/1988 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1969/1970 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

ప్రపంచ కప్ క్వాలిఫైయింగ్ స్టాండింగ్స్ దక్షిణ అమెరికా