మాంచెస్టర్ సిటీ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్కప్ విన్నర్స్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 0 : 1
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం రెండు 0 0 రెండు 0 : రెండు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 71 3. 4 17 ఇరవై 109 : 78
దూరంగా 72 13 ఇరవై ఒకటి 38 78 : 124
& మొత్తం 143 47 38 58 187 : 202
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 1 0 3 3 : 6
దూరంగా 4 3 1 0 5 : 1
& మొత్తం 8 4 1 3 8 : 7
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 0 1 5 : రెండు
దూరంగా రెండు 1 0 1 4 : 5
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 6 4 0 రెండు పదకొండు : 8
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
దూరంగా 1 0 0 1 1 : 4
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 0 : 0
& మొత్తం 3 1 1 1 రెండు : 4
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 1 0 0 3 : రెండు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 5 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 80 38 17 25 118 : 87
దూరంగా 81 18 22 41 91 : 137
తటస్థ స్థలం 3 రెండు 1 0 4 : 1
& మొత్తం 164 58 40 66 213 : 225
కప్ విన్నర్స్ కప్
1970/1971 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1970/1971 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 3)
2019/2020 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2019/2020 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
2018/2019 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 6: 0 (4: 0)
2018/2019 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
2017/2018 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2017/2018 7. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2016/2017 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 1)
2016/2017 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 0)
2015/2016 34. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 1)
2015/2016 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2014/2015 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
2014/2015 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2013/2014 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2013/2014 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2012/2013 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2012/2013 13. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2011/2012 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
2011/2012 15. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
2010/2011 30. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
2010/2011 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2009/2010 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 4 (1: 1)
2009/2010 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
2008/2009 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2008/2009 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2007/2008 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2007/2008 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 0 (2: 0)
2006/2007 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2006/2007 1. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (2: 0)
2005/2006 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
2005/2006 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2004/2005 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2004/2005 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2003/2004 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2003/2004 10. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2002/2003 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 0 (2: 0)
2002/2003 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 0)
2000/2001 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
2000/2001 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 0)
1995/1996 30. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
1995/1996 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1994/1995 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
1994/1995 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (1: 0)
1993/1994 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 2)
1993/1994 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1992/1993 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 4 (0: 2)
1992/1993 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1991/1992 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1991/1992 24. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1990/1991 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
1990/1991 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
1989/1990 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1989/1990 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1986/1987 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1986/1987 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
1985/1986 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1985/1986 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1978/1979 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 3 (2: 1)
1978/1979 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (0: 3)
1977/1978 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1977/1978 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 6: 2 (4: 2)
1974/1975 40. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
1974/1975 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1973/1974 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1973/1974 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 0)
1972/1973 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1972/1973 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
1971/1972 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1971/1972 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (2: 0)
1970/1971 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1970/1971 12. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
1969/1970 25. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1969/1970 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1968/1969 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (0: 0)
1968/1969 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1967/1968 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1967/1968 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1966/1967 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1966/1967 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 0)
1961/1962 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1961/1962 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
1960/1961 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1960/1961 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 3 (0: 0)
1959/1960 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1959/1960 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1958/1959 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1958/1959 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 1 (0: 0)
1957/1958 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 2 (0: 0)
1957/1958 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (0: 0)
1956/1957 33. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (4: 2)
1956/1957 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 4 (5: 4)
1955/1956 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 2)
1955/1956 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 1)
1954/1955 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 2)
1954/1955 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1953/1954 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1953/1954 39. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
1952/1953 42. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1952/1953 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
1951/1952 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1951/1952 24. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 0)
1949/1950 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1949/1950 12. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1948/1949 39. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1948/1949 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1947/1948 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1947/1948 35. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 0)
1937/1938 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1937/1938 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1936/1937 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 4
1936/1937 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1935/1936 21. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1935/1936 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1934/1935 41. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2
1934/1935 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1933/1934 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 2
1933/1934 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1932/1933 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 4
1932/1933 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1931/1932 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1931/1932 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1930/1931 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1930/1931 15. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1923/1924 41. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1923/1924 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1922/1923 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1922/1923 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0
1921/1922 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1921/1922 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1920/1921 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1920/1921 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1919/1920 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1919/1920 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1914/1915 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1914/1915 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1913/1914 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1913/1914 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1912/1913 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1912/1913 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1908/1909 21. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1908/1909 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2
1907/1908 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3
1907/1908 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
2018 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2012 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది