మాంచెస్టర్ సిటీ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్కప్ విన్నర్స్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 0 1 0 : 1
దూరంగా 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం రెండు 0 0 రెండు 0 : రెండు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 71 3. 4 17 ఇరవై 109 : 78
దూరంగా 72 13 ఇరవై ఒకటి 38 78 : 124
& మొత్తం 143 47 38 58 187 : 202
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 1 0 3 3 : 6
దూరంగా 4 3 1 0 5 : 1
& మొత్తం 8 4 1 3 8 : 7
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 0 1 5 : రెండు
దూరంగా రెండు 1 0 1 4 : 5
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 6 4 0 రెండు పదకొండు : 8
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
దూరంగా 1 0 0 1 1 : 4
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 0 : 0
& మొత్తం 3 1 1 1 రెండు : 4
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 1 0 0 3 : రెండు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 5 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 80 38 17 25 118 : 87
దూరంగా 81 18 22 41 91 : 137
తటస్థ స్థలం 3 రెండు 1 0 4 : 1
& మొత్తం 164 58 40 66 213 : 225
కప్ విన్నర్స్ కప్
1970/1971 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1970/1971 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 3)
2019/2020 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2019/2020 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
2018/2019 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 6: 0 (4: 0)
2018/2019 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (1: 0)
2017/2018 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2017/2018 7. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 0)
2016/2017 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 1)
2016/2017 14. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 0)
2015/2016 34. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 1)
2015/2016 2. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2014/2015 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
2014/2015 5. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2013/2014 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2013/2014 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
2012/2013 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2012/2013 13. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2011/2012 29. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
2011/2012 15. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
2010/2011 30. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
2010/2011 6. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2009/2010 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 4 (1: 1)
2009/2010 15. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
2008/2009 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2008/2009 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2007/2008 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2007/2008 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 0 (2: 0)
2006/2007 28. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2006/2007 1. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (2: 0)
2005/2006 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (2: 0)
2005/2006 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2004/2005 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
2004/2005 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2003/2004 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2003/2004 10. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
2002/2003 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 5: 0 (2: 0)
2002/2003 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 0)
2000/2001 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
2000/2001 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 0)
1995/1996 30. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
1995/1996 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1994/1995 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
1994/1995 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (1: 0)
1993/1994 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 2)
1993/1994 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1992/1993 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 4 (0: 2)
1992/1993 9. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1991/1992 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1991/1992 24. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1990/1991 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
1990/1991 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
1989/1990 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1989/1990 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1986/1987 32. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1986/1987 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
1985/1986 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1985/1986 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1978/1979 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 3 (2: 1)
1978/1979 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (0: 3)
1977/1978 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1977/1978 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 6: 2 (4: 2)
1974/1975 40. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
1974/1975 11. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1973/1974 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
1973/1974 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 0)
1972/1973 26. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1972/1973 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
1971/1972 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1971/1972 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (2: 0)
1970/1971 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1970/1971 12. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
1969/1970 25. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1969/1970 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1968/1969 27. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (0: 0)
1968/1969 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1967/1968 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
1967/1968 36. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1966/1967 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
1966/1967 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 0)
1961/1962 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1961/1962 18. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
1960/1961 39. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1960/1961 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 6: 3 (0: 0)
1959/1960 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1959/1960 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1958/1959 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0 (0: 0)
1958/1959 17. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 1 (0: 0)
1957/1958 4. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 2 (0: 0)
1957/1958 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (0: 0)
1956/1957 33. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (4: 2)
1956/1957 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 4 (5: 4)
1955/1956 30. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 2)
1955/1956 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 1)
1954/1955 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 2)
1954/1955 7. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1953/1954 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1953/1954 39. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 1 (0: 1)
1952/1953 42. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (0: 0)
1952/1953 21. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
1951/1952 25. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1951/1952 24. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 0)
1949/1950 31. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1949/1950 12. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
1948/1949 39. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 0)
1948/1949 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1947/1948 37. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1947/1948 35. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 0)
1937/1938 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1937/1938 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
1936/1937 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 4
1936/1937 8. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1935/1936 21. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1935/1936 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1934/1935 41. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2
1934/1935 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1933/1934 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 2
1933/1934 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1932/1933 41. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 4
1932/1933 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1931/1932 40. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1931/1932 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 2
1930/1931 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1930/1931 15. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 0
1923/1924 41. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1
1923/1924 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1922/1923 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1
1922/1923 35. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0
1921/1922 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0
1921/1922 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1920/1921 24. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1920/1921 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1919/1920 38. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1919/1920 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1914/1915 19. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1914/1915 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0
1913/1914 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0
1913/1914 13. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1912/1913 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1
1912/1913 10. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1908/1909 21. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2
1908/1909 20. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2
1907/1908 33. రౌండ్ మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3
1907/1908 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
2018 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
2012 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లిన్ఫీల్డ్

లిన్ఫీల్డ్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్


కేటగిరీలు