మాంచెస్టర్ సిటీ C సెల్టిక్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ సిటీ C సెల్టిక్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 1 0 1 : 1
దూరంగా 1 0 1 0 3 : 3
& మొత్తం రెండు 0 రెండు 0 4 : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 1 0 1 : 1
దూరంగా 1 0 1 0 3 : 3
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం రెండు 0 రెండు 0 4 : 4

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది