లూయిస్ ఏంజెల్ ఫిర్పో

లూయిస్ ఏంజెల్ ఫిర్పో, ఎల్ సాల్వడార్ నుండి జట్టులూయిస్ ఏంజెల్ ఫిర్పో 03/06/2021 జోకోరో ఎఫ్.సి.
లూయిస్ ఏంజెల్ ఫిర్పో -: - జోకోరో ఎఫ్.సి.
లూయిస్ ఏంజెల్ ఫిర్పో యొక్క స్లైడ్ షో
ప్రధమ క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 01/13/2021 హెచ్ ఈగిల్ ఈగిల్ 0: 2 (0: 0)
ప్రధమ క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 01/16/2021 TO ఈగిల్ ఈగిల్ 0: 1
ప్రధమ గ్రూప్ 3 02/13/2021 TO జోకోరో ఎఫ్.సి. జోకోరో ఎఫ్.సి. 2: 1
ప్రధమ గ్రూప్ 3 02/17/2021 TO మున్సిపల్ లైమెనో మున్సిపల్ లైమెనో 1: 1 (0: 0)
ప్రధమ గ్రూప్ 3 02/21/2021 హెచ్ ఈగిల్ ఈగిల్ 1: 0 (1: 0)
ప్రధమ గ్రూప్ 3 03/06/2021 హెచ్ జోకోరో ఎఫ్.సి. జోకోరో ఎఫ్.సి. -: -
ప్రధమ గ్రూప్ 3 03/13/2021 హెచ్ మున్సిపల్ లైమెనో మున్సిపల్ లైమెనో -: -
ప్రధమ గ్రూప్ 3 03/20/2021 TO ఈగిల్ ఈగిల్ -: -
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »