లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »స్క్వాడ్ 2016/2017

లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »స్క్వాడ్ 2016/2017

స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- చ. లీగ్ 2020/2021 Pr. లీగ్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 కాం. షీల్డ్ 2020 సిహెచ్. లీగ్ 2019/2020 Pr. లీగ్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 క్లబ్ WC 2019 UEFA Sup.Cup 2019 Com. షీల్డ్ 2019 సిహెచ్. లీగ్ 2018/2019 Pr. లీగ్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 Ch. లీగ్ 2017/2018 CL QF 2017/2018 Pr. లీగ్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 Pr. లీగ్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 EL 2015/2016 Pr. లీగ్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 Ch. లీగ్ 2014/2015 EL 2014/2015 Pr. లీగ్ 2014/2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 Pr. లీగ్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 EL 2012/2013 EL QF 2012/2013 Pr. లీగ్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 Pr. లీగ్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 EL 2010/2011 EL QF 2010/2011 Pr. లీగ్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 సిహెచ్. లీగ్ 2009/2010 EL 2009/2010 Pr. లీగ్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 సిహెచ్. లీగ్ 2008/2009 CL QF 2008/2009 Pr. లీగ్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 సిహెచ్. లీగ్ 2007/2008 CL QF 2007/2008 Pr. లీగ్ 2007/2008 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 Ch. లీగ్ 2006/2007 CL QF 2006/2007 Pr. లీగ్ 2006/2007 FA కప్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 కాం. షీల్డ్ 2006 సిహెచ్. లీగ్ 2005/2006 CL QF 2005/2006 Pr. లీగ్ 2005/2006 FA కప్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 క్లబ్ WC 2005 UEFA Sup.Cup 2005 Ch. లీగ్ 2004/2005 CL QF 2004/2005 Pr. లీగ్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 EL 2003/2004 Pr. లీగ్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 Ch. లీగ్ 2002/2003 EL 2002/2003 Pr. లీగ్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 కాం. షీల్డ్ 2002 సిహెచ్. లీగ్ 2001/2002 CL QF 2001/2002 Pr. లీగ్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 UEFA Sup.Cup 2001 Com. షీల్డ్ 2001 EL 2000/2001 Pr. లీగ్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 Pr. లీగ్ 1999/2000 FA కప్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 EL 1998/1999 Pr. లీగ్ 1998/1999 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 EL 1997/1998 Pr. లీగ్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997/1998 CWC 1996/1997 Pr. లీగ్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 EL 1995/1996 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 Pr. లీగ్ 1993/1994 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 CWC 1992/1993 Pr. లీగ్ 1992/1993 కాం. షీల్డ్ 1992 EL 1991/1992 Pr. లీగ్ 1991/1992 FA కప్ 1991/1992 Pr. లీగ్ 1990/1991 కాం. షీల్డ్ 1990 Pr. లీగ్ 1989/1990 FA కప్ 1989/1990 కాం. షీల్డ్ 1989 Pr. లీగ్ 1988/1989 FA కప్ 1988/1989 కాం. షీల్డ్ 1988 Pr. లీగ్ 1987/1988 FA కప్ 1987/1988 Pr. లీగ్ 1986/1987 లీగ్ కప్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 FA కప్ 1985/1986 Ch. లీగ్ 1984/1985 Pr. లీగ్ 1984/1985 FA కప్ 1984/1985 ఇంటర్. కప్ 1984 UEFA Sup.Cup 1984 Ch. లీగ్ 1983/1984 Pr. లీగ్ 1983/1984 లీగ్ కప్ 1983/1984 సిహెచ్. లీగ్ 1982/1983 Pr. లీగ్ 1982/1983 లీగ్ కప్ 1982/1983 సిహెచ్. లీగ్ 1981/1982 Pr. లీగ్ 1981/1982 లీగ్ కప్ 1981/1982 ఇంటర్. కప్ 1981 సిహెచ్. లీగ్ 1980/1981 Pr. లీగ్ 1980/1981 సిహెచ్. లీగ్ 1979/1980 Pr. లీగ్ 1979/1980 FA కప్ 1979/1980 Ch. లీగ్ 1978/1979 Pr. లీగ్ 1978/1979 FA కప్ 1978/1979 UEFA Sup.Cup 1978 Ch. లీగ్ 1977/1978 Pr. లీగ్ 1977/1978 UEFA Sup.Cup 1977 Ch. లీగ్ 1976/1977 Pr. లీగ్ 1976/1977 FA కప్ 1976/1977 EL 1975/1976 Pr. లీగ్ 1975/1976 CWC 1974/1975 Pr. లీగ్ 1974/1975 సిహెచ్. లీగ్ 1973/1974 Pr. లీగ్ 1973/1974 FA కప్ 1973/1974 EL 1972/1973 Pr. లీగ్ 1972/1973 CWC 1971/1972 Pr. లీగ్ 1971/1972 EL 1970/1971 Pr. లీగ్ 1970/1971 FA కప్ 1970/1971 EL 1969/1970 Pr. లీగ్ 1969/1970 EL 1968/1969 Pr. లీగ్ 1968/1969 EL 1967/1968 Pr. లీగ్ 1967/1968 సిహెచ్. లీగ్ 1966/1967 Pr. లీగ్ 1966/1967 CWC 1965/1966 Pr. లీగ్ 1965/1966 సిహెచ్. లీగ్ 1964/1965 Pr. లీగ్ 1964/1965 FA కప్ 1964/1965 Pr. లీగ్ 1963/1964 Pr. లీగ్ 1962/1963 Pr. లీగ్ 1953/1954 Pr. లీగ్ 1952/1953 Pr. లీగ్ 1951/1952 Pr. లీగ్ 1950/1951 Pr. లీగ్ 1949/1950 FA కప్ 1949/1950 Pr. లీగ్ 1948/1949 Pr. లీగ్ 1947/1948 Pr. లీగ్ 1946/1947 Pr. లీగ్ 1938/1939 Pr. లీగ్ 1937/1938
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 లోరిస్ కారియస్ జర్మనీ 06/22/1993
13 అలెగ్జాండర్ మన్నింగర్ ఆస్ట్రియా 06/04/1977
22 సైమన్ మిగ్నోలెట్ బెల్జియం 03/06/1988
రక్షించండి
18 అల్బెర్టో మోరెనో ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం స్పెయిన్ 07/05/1992
66 ట్రెంట్ అలెగ్జాండర్-ఆర్నాల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 10/07/1998
రెండు నాథనియల్ క్లైన్ ఇంగ్లాండ్ 04/05/1991
12 జో గోమెజ్ ఇంగ్లాండ్ 05/23/1997
17 రాగ్నార్ క్లావన్ ఎస్టోనియా 10/30/1985
6 డెజన్ లోవ్రేన్ క్రొయేషియా 07/05/1989
32 జోయెల్ మాటిప్ కామెరూన్ 08/08/1991
7 జేమ్స్ మిల్నర్ ఇంగ్లాండ్ 01/04/1986
56 కానర్ రాండాల్ ఇంగ్లాండ్ 10/21/1995
మిడ్‌ఫీల్డర్
2. 3 ఎమ్రే కెన్ జర్మనీ 01/12/1994
10 కౌటిన్హో బ్రెజిల్ 06/12/1992
53 ఓవీ ఎజారియా ఇంగ్లాండ్ 11/18/1997
16 మార్కో గ్రుజిక్ సెర్బియా 04/13/1996
14 జోర్డాన్ హెండర్సన్ ఇంగ్లాండ్ 06/17/1990
ఇరవై ఆడమ్ లల్లనా ఇంగ్లాండ్ 05/10/1988
ఇరవై ఒకటి లుకాస్ లీవా బ్రెజిల్ 01/09/1987
54 షెయి ఓజో ఇంగ్లాండ్ 06/19/1997
61 పాలిన్హో పోర్చుగల్ 12/25/1997
35 కెవిన్ స్టీవర్ట్ ఇంగ్లాండ్ 09/07/1993
5 జార్జినియో విజ్నాల్డుమ్ నెదర్లాండ్స్ 11/11/1990
49 MJ విలియమ్స్ వేల్స్ 11/06/1995
ముందుకు
57 రియాన్ బ్రూస్టర్ ఇంగ్లాండ్ 04/01/2000
28 డానీ ఇంగ్స్ ఇంగ్లాండ్ 07/23/1992
19 సాడియో మానే సెనెగల్ 04/10/1992
27 డివోక్ ఓరిగి బెల్జియం 04/18/1995
పదకొండు రాబర్టో ఫిర్మినో బ్రెజిల్ 10/02/1991
పదిహేను డేనియల్ స్టురిడ్జ్ ఇంగ్లాండ్ 09/01/1989
59 హ్యారీ విల్సన్ వేల్స్ 03/22/1997
58 బెన్ వుడ్బర్న్ వేల్స్ 10/15/1999
నిర్వాహకుడు
జుర్గెన్ క్లోప్ జర్మనీ 06/16/1967
గాడిద. నిర్వాహకుడు
Željko Buvač బోస్నియా-హెర్జెగోవినా 09/13/1961
పీటర్ క్రావిట్జ్ జర్మనీ 12/31/1971
పెపిజ్న్ లిజండర్స్ నెదర్లాండ్స్ 01/24/1983
గోల్ కీపర్-కోచ్
జాన్ అచెర్బర్గ్ నెదర్లాండ్స్ 07/08/1971
ఆండ్రియాస్ కార్న్‌మేయర్ జర్మనీ 09/21/1974