వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌పై లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్‌పై లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 59 41 పదిహేను 3 119 : 35
దూరంగా 59 25 14 ఇరవై 90 : 76
& మొత్తం 118 66 29 2. 3 209 : 111
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 1 1 6 : 4
దూరంగా 4 1 రెండు 1 5 : 4
& మొత్తం 8 3 3 రెండు పదకొండు : 8
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 1 0 6 : 1
దూరంగా 4 రెండు 1 1 5 : 3
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 3 : 3
& మొత్తం 8 4 3 1 14 : 7
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 3 : 1
దూరంగా 3 0 1 రెండు 4 : 8
తటస్థ స్థలం రెండు 1 1 0 3 : రెండు
& మొత్తం 7 3 రెండు రెండు 10 : పదకొండు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు 1 1 0 3 : రెండు
& మొత్తం రెండు 1 1 0 3 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 68 47 17 4 134 : 41
దూరంగా 70 28 18 24 104 : 91
తటస్థ స్థలం 5 రెండు 3 0 9 : 7
& మొత్తం 143 77 38 28 247 : 139


ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (0: 0)
2020/2021 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2019/2020 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
2019/2020 18. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
2018/2019 25. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 1)
2018/2019 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
2017/2018 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1 (1: 0)
2017/2018 11. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4 (0: 2)
2016/2017 37. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 4 (0: 1)
2016/2017 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 2)
2015/2016 20. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
2015/2016 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
2014/2015 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2014/2015 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (2: 1)
2013/2014 33. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)
2013/2014 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 1 (1: 0)
2012/2013 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2012/2013 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 3 (2: 1)
2010/2011 28. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (2: 0)
2010/2011 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (3: 0)
2009/2010 35. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
2009/2010 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 3 (2: 2)
2008/2009 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 2)
2008/2009 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
2007/2008 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (1: 0)
2007/2008 24. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
2006/2007 25. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
2006/2007 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
2005/2006 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 1)
2005/2006 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2002/2003 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 2)
2002/2003 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2001/2002 20. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
2001/2002 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2000/2001 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
2000/2001 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
1999/2000 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1999/2000 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1998/1999 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (2: 1)
1998/1999 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
1997/1998 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 0 (4: 0)
1997/1998 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
1996/1997 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1996/1997 8. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)
1995/1996 35. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (2: 0)
1995/1996 14. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1994/1995 36. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (1: 0)
1994/1995 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1993/1994 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)
1993/1994 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1991/1992 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1991/1992 16. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1988/1989 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 1 (1: 1)
1988/1989 10. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
1987/1988 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1987/1988 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1986/1987 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1986/1987 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 5 (1: 1)
1985/1986 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1985/1986 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 0)
1984/1985 34. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 2)
1984/1985 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1983/1984 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 6: 0 (4: 0)
1983/1984 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (0: 2)
1982/1983 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (0: 0)
1982/1983 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 0)
1981/1982 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 0 (2: 0)
1981/1982 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1977/1978 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
1977/1978 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1976/1977 42. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1976/1977 19. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
1975/1976 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 4 (0: 0)
1975/1976 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
1974/1975 30. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1974/1975 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
1973/1974 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 0)
1973/1974 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1972/1973 26. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1972/1973 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 2)
1971/1972 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
1971/1972 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1970/1971 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1970/1971 21. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 2)
1969/1970 40. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1969/1970 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1968/1969 31. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1968/1969 22. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1967/1968 39. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1967/1968 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1966/1967 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1966/1967 5. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1965/1966 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
1965/1966 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 5 (0: 0)
1964/1965 32. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (0: 0)
1964/1965 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
1963/1964 27. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1963/1964 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1962/1963 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
1962/1963 6. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1931/1932 29. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1931/1932 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 2
1930/1931 42. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1930/1931 2. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 7: 0
1929/1930 25. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1929/1930 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1
1928/1929 31. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1
1928/1929 9. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1927/1928 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3
1927/1928 7. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
1926/1927 42. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 3
1926/1927 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1925/1926 25. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1925/1926 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 0: 0
1924/1925 38. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1924/1925 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0
1923/1924 25. రౌండ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1923/1924 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

man u vs కార్డిఫ్ లైవ్ స్ట్రీమ్