లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి She షెఫీల్డ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి She షెఫీల్డ్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 56 35 12 9 119 : 58
దూరంగా 56 19 13 24 62 : 83
& మొత్తం 112 54 25 33 181 : 141
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 5 0 0 పదిహేను : 4
దూరంగా 5 0 రెండు 3 3 : 9
& మొత్తం 10 5 రెండు 3 18 : 13
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 1 1 6 : 6
దూరంగా 4 0 రెండు రెండు 3 : 5
& మొత్తం 7 1 3 3 9 : పదకొండు
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 3 0 0 9 : 0
దూరంగా 3 0 1 రెండు 1 : 3
& మొత్తం 6 3 1 రెండు 10 : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 67 44 13 10 149 : 68
దూరంగా 68 19 18 31 69 : 100
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 135 63 31 41 218 : 168


ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 26. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
2020/2021 6. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
2019/2020 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
2019/2020 7. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
2006/2007 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
2006/2007 1. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1993/1994 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
1993/1994 22. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1992/1993 8. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1992/1993 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
1991/1992 36. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
1991/1992 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
1990/1991 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
1990/1991 1. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (0: 0)
1975/1976 26. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1975/1976 6. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1974/1975 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1974/1975 10. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1973/1974 33. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1973/1974 13. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
1972/1973 24. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 1)
1972/1973 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 0 (3: 0)
1971/1972 29. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 15. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1967/1968 38. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1967/1968 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
1966/1967 40. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1966/1967 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
1965/1966 4. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1965/1966 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
1964/1965 34. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (0: 0)
1964/1965 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
1963/1964 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 6: 1 (0: 0)
1963/1964 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (0: 0)
1962/1963 26. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1962/1963 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
1953/1954 34. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (3: 1)
1953/1954 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
1948/1949 4. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 1)
1948/1949 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 3 (1: 3)
1947/1948 35. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 4: 0 (0: 0)
1947/1948 37. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 0)
1946/1947 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
1946/1947 1. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1933/1934 25. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2
1933/1934 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 2
1932/1933 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2
1932/1933 2. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 6: 2
1931/1932 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1931/1932 13. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0
1930/1931 37. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1930/1931 16. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 6: 1
1929/1930 22. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1929/1930 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 0
1928/1929 5. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3
1928/1929 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2
1927/1928 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1927/1928 1. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1926/1927 27. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4
1926/1927 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 5: 1
1925/1926 42. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2
1925/1926 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
1924/1925 32. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1924/1925 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 4: 1
1923/1924 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 3
1923/1924 17. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1922/1923 36. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1922/1923 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1921/1922 6. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1
1921/1922 5. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1920/1921 10. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1920/1921 9. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2
1919/1920 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1919/1920 24. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 2
1914/1915 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1914/1915 14. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1913/1914 38. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1913/1914 18. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1912/1913 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2
1912/1913 9. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1911/1912 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1911/1912 17. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
1910/1911 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0
1910/1911 4. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1909/1910 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 0
1909/1910 20. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 2
1908/1909 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1908/1909 4. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2
1907/1908 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0
1907/1908 4. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1906/1907 38. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2
1906/1907 18. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1905/1906 38. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 1
1905/1906 17. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1903/1904 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 3: 0
1903/1904 12. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1902/1903 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 4
1902/1903 14. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1901/1902 29. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0
1901/1902 14. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1900/1901 32. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2
1900/1901 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 2
1899/1900 26. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1899/1900 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2
1898/1899 21. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2
1898/1899 9. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1
1897/1898 22. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 4
1897/1898 17. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1896/1897 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 0
1896/1897 8. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1894/1895 16. రౌండ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2
1894/1895 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 2


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

బెల్జియం లీగ్ పట్టిక 2016/17