లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 రెండు రెండు 1 4 : 4
దూరంగా 5 0 3 రెండు 6 : 8
& మొత్తం 10 రెండు 5 3 10 : 12
UEFA సూపర్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 రెండు : రెండు
& మొత్తం 1 0 1 0 రెండు : రెండు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 78 48 18 12 159 : 83
దూరంగా 78 22 17 39 82 : 128
& మొత్తం 156 70 35 51 241 : 211
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 0 రెండు 5 : 7
దూరంగా 5 1 0 4 6 : 13
తటస్థ స్థలం 3 రెండు 0 1 5 : 3
& మొత్తం పదకొండు 4 0 7 16 : 2. 3
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 రెండు 1 1 6 : 4
దూరంగా 3 1 0 రెండు రెండు : 3
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 రెండు : 3
& మొత్తం 8 3 1 4 10 : 10
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 1 1 0 0 రెండు : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 90 53 ఇరవై ఒకటి 16 174 : 98
దూరంగా 91 24 ఇరవై 47 96 : 152
తటస్థ స్థలం 6 3 1 రెండు పదకొండు : 9
& మొత్తం 187 80 42 65 281 : 259
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2008/2009 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 4 (0: 2)
2008/2009 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
2007/2008 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 2 (1: 0, 1: 1) aet
2007/2008 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2006/2007 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (1: 0, 1: 0, 1: 0) pso
2006/2007 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
2005/2006 గ్రూప్ జి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
2005/2006 గ్రూప్ జి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2004/2005 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
2004/2005 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
UEFA సూపర్ కప్
2019 చివరి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 4 (0: 1, 1: 1, 2: 2) pso
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 29. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
2020/2021 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
2019/2020 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 3 (3: 1)
2019/2020 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 2)
2018/2019 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2018/2019 7. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
2017/2018 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
2017/2018 13. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2016/2017 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
2016/2017 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 2)
2015/2016 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
2015/2016 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (1: 1)
2014/2015 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 1)
2014/2015 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
2013/2014 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2013/2014 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (2: 1)
2012/2013 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
2012/2013 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
2011/2012 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (3: 0)
2011/2012 12. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 1)
2010/2011 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
2010/2011 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
2009/2010 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2009/2010 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
2008/2009 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2008/2009 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
2007/2008 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
2007/2008 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2006/2007 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
2006/2007 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
2005/2006 25. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
2005/2006 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 4 (1: 2)
2004/2005 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2004/2005 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
2003/2004 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
2003/2004 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
2002/2003 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (2: 1)
2002/2003 9. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2001/2002 31. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2001/2002 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 0 (2: 0)
2000/2001 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
2000/2001 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (2: 0)
1999/2000 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (2: 0)
1999/2000 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1998/1999 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (2: 0)
1998/1999 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1997/1998 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1 (1: 1)
1997/1998 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 1)
1996/1997 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1996/1997 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 1 (3: 0)
1995/1996 31. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1995/1996 21. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (2: 1)
1994/1995 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1994/1995 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (3: 1)
1993/1994 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
1993/1994 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1992/1993 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1992/1993 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1991/1992 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
1991/1992 13. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 1)
1990/1991 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 2 (2: 0)
1990/1991 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
1989/1990 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (2: 0)
1989/1990 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 5 (1: 3)
1987/1988 40. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1987/1988 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1986/1987 42. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 3 (2: 1)
1986/1987 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
1985/1986 42. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
1985/1986 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1984/1985 40. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 3 (3: 1)
1984/1985 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 1)
1978/1979 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1978/1979 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1977/1978 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (0: 0)
1977/1978 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
1974/1975 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
1974/1975 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 2)
1973/1974 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
1973/1974 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1972/1973 16. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
1972/1973 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 2)
1971/1972 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1971/1972 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1970/1971 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1970/1971 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1969/1970 33. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (0: 0)
1969/1970 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 1 (0: 0)
1968/1969 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
1968/1969 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1967/1968 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (0: 0)
1967/1968 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1966/1967 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1966/1967 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
1965/1966 41. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1965/1966 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1964/1965 41. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1964/1965 39. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 0 (0: 0)
1963/1964 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1963/1964 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (0: 0)
1953/1954 35. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1953/1954 16. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 5: 2 (3: 1)
1952/1953 41. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1952/1953 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (1: 0)
1951/1952 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1951/1952 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (1: 3)
1950/1951 41. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1950/1951 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1949/1950 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
1949/1950 24. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1948/1949 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (0: 1)
1948/1949 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
1947/1948 31. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (0: 0)
1947/1948 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
1946/1947 25. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 1)
1946/1947 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 7: 4 (4: 0)
1938/1939 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1938/1939 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1937/1938 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2
1937/1938 1. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 6: 1
1936/1937 42. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1936/1937 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1935/1936 22. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 3
1935/1936 1. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2
1934/1935 39. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 6: 0
1934/1935 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1933/1934 30. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1933/1934 9. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0
1932/1933 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2
1932/1933 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0
1931/1932 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1931/1932 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1930/1931 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2
1930/1931 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1
1923/1924 39. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1923/1924 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1
1922/1923 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1922/1923 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1921/1922 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1921/1922 7. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1920/1921 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1920/1921 20. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1919/1920 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1
1919/1920 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1914/1915 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 3
1914/1915 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
1913/1914 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0
1913/1914 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0
1912/1913 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2
1912/1913 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1909/1910 22. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 1
1909/1910 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1908/1909 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0
1908/1909 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1907/1908 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2
1907/1908 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 4
FA కప్
2019/2020 16 వ రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
2011/2012 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
2005/2006 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 1)
1996/1997 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 2 (0: 2)
1985/1986 4. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1981/1982 16 వ రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1977/1978 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 2
1965/1966 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2
1964/1965 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1961/1962 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 3
1931/1932 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2
లీగ్ కప్
2018/2019 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
2014/2015 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2014/2015 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
2011/2012 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
2007/2008 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
2004/2005 చివరి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 0, 1: 1) aet
2000/2001 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1, 1: 1) aet
1977/1978 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
2006 చివరి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

మ్యాన్ సిటీ vs రియల్ మాడ్రిడ్ 2016