లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి B బర్న్లీ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి B బర్న్లీ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 43 22 12 9 77 : 40
దూరంగా 42 14 9 19 62 : 65
& మొత్తం 85 36 ఇరవై ఒకటి 28 139 : 105
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 3 : 0
దూరంగా 1 1 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 5 : 0
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 6 0 0 12 : రెండు
దూరంగా 7 0 4 3 1 : 5
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం 14 6 4 4 13 : 8
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 రెండు 1 0 6 : 1
దూరంగా 3 1 0 రెండు 4 : 3
& మొత్తం 6 3 1 రెండు 10 : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 53 31 13 9 98 : 43
దూరంగా 53 16 13 24 69 : 73
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 0 : 1
& మొత్తం 107 47 26 3. 4 167 : 117
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2019/2020 35. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2019/2020 4. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 2)
2018/2019 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 1)
2018/2019 15. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (0: 0)
2017/2018 22. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
2017/2018 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2016/2017 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
2016/2017 2. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (2: 0)
2014/2015 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
2014/2015 18. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
2009/2010 36. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 4 (0: 0)
2009/2010 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 4: 0 (2: 0)
1975/1976 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1975/1976 20. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1974/1975 33. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1974/1975 9. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1973/1974 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1973/1974 22. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
1970/1971 13. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1970/1971 1. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)
1969/1970 26. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 5 (0: 0)
1969/1970 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 3 (0: 0)
1968/1969 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1968/1969 12. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 4 (0: 0)
1967/1968 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 0)
1967/1968 13. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1966/1967 32. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1966/1967 13. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1965/1966 40. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
1965/1966 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1964/1965 40. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1964/1965 21. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 5 (0: 0)
1963/1964 40. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 0)
1963/1964 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1962/1963 35. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (0: 1)
1962/1963 16. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
1953/1954 29. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 1)
1953/1954 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 4: 0 (4: 0)
1952/1953 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1952/1953 23. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (2: 0)
1951/1952 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 1 (3: 1)
1951/1952 2. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1950/1951 40. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1950/1951 19. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
1949/1950 39. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1949/1950 37. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
1948/1949 41. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
1948/1949 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1947/1948 26. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (0: 0)
1947/1948 5. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1929/1930 39. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1929/1930 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 3
1928/1929 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 8: 0
1928/1929 22. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 2
1927/1928 36. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2
1927/1928 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 2
1926/1927 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 2
1926/1927 22. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 0
1925/1926 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 2
1925/1926 8. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1924/1925 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 0
1924/1925 14. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1923/1924 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 0
1923/1924 7. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1922/1923 8. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1922/1923 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 0
1921/1922 39. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 1
1921/1922 37. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1920/1921 18. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1920/1921 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 0
1919/1920 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1
1919/1920 11. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1914/1915 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 0
1914/1915 10. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0
1913/1914 30. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 5: 2
1913/1914 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 1
1899/1900 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1
1899/1900 14. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1898/1899 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 0
1898/1899 9. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1896/1897 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 2
1896/1897 15. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1
1894/1895 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 3
1894/1895 2. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 3
FA కప్
2004/2005 3. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1996/1997 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1994/1995 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1994/1995 4. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1978/1979 16 వ రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 0
1972/1973 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 0
1972/1973 3. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1968/1969 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 1
1962/1963 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 1
1962/1963 4. రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1951/1952 16 వ రౌండ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1946/1947 సెమీ-ఫైనల్స్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1946/1947 సెమీ-ఫైనల్స్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1913/1914 చివరి బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది