లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 4 : రెండు
దూరంగా 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం రెండు 1 1 0 5 : 3
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 95 52 19 24 192 : 107
దూరంగా 94 ఇరవై 33 41 85 : 146
& మొత్తం 189 72 52 65 277 : 253
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 5 : 0
దూరంగా రెండు రెండు 0 0 7 : 0
& మొత్తం 4 4 0 0 12 : 0
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 0 1 రెండు 1 : 5
దూరంగా 7 4 0 3 12 : 8
తటస్థ స్థలం 7 1 3 3 5 : 8
& మొత్తం 17 5 4 8 18 : ఇరవై ఒకటి
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 8 4 1 1 14 : 10
దూరంగా 6 0 3 3 రెండు : 5
తటస్థ స్థలం రెండు 1 0 1 3 : 3
& మొత్తం 16 5 4 5 19 : 18
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 4 రెండు 0 1 4 : రెండు
& మొత్తం 4 రెండు 0 1 4 : రెండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 109 59 ఇరవై ఒకటి 27 216 : 124
దూరంగా 110 26 37 47 107 : 160
తటస్థ స్థలం 13 4 3 5 12 : 13
& మొత్తం 232 89 61 79 335 : 297
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2007/2008 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (1: 1)
2007/2008 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 1)
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
2019/2020 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (2: 1)
2019/2020 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
2018/2019 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (4: 1)
2018/2019 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
2017/2018 19. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 3 (0: 1)
2017/2018 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (2: 0)
2016/2017 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
2016/2017 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 4 (1: 1)
2015/2016 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (2: 2)
2015/2016 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
2014/2015 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 1 (3: 0)
2014/2015 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
2013/2014 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (4: 0)
2013/2014 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
2012/2013 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (0: 1)
2012/2013 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
2011/2012 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
2011/2012 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
2010/2011 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
2010/2011 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2009/2010 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
2009/2010 16. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
2008/2009 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 4 (0: 1)
2008/2009 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 1)
2007/2008 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
2007/2008 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
2006/2007 31. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (2: 0)
2006/2007 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (1: 0)
2005/2006 29. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
2005/2006 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2004/2005 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (2: 0)
2004/2005 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2003/2004 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 2 (1: 2)
2003/2004 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
2002/2003 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
2002/2003 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
2001/2002 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
2001/2002 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
2000/2001 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (1: 0)
2000/2001 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
1999/2000 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
1999/2000 6. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1998/1999 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1998/1999 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1997/1998 32. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (3: 0)
1997/1998 16. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1996/1997 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
1996/1997 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1995/1996 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1995/1996 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
1994/1995 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1994/1995 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (3: 0)
1993/1994 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1993/1994 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1992/1993 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1992/1993 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1991/1992 40. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 0 (3: 0)
1991/1992 9. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1990/1991 28. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1990/1991 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (1: 0)
1989/1990 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1989/1990 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1988/1989 35. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1988/1989 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1987/1988 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1987/1988 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)
1986/1987 27. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
1986/1987 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
1985/1986 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (2: 0)
1985/1986 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1984/1985 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
1984/1985 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 0)
1983/1984 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
1983/1984 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
1982/1983 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
1982/1983 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
1981/1982 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
1981/1982 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1980/1981 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1980/1981 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1979/1980 40. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1979/1980 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1978/1979 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
1978/1979 18. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1977/1978 41. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1977/1978 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1976/1977 38. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1976/1977 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1975/1976 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1975/1976 9. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
1974/1975 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
1974/1975 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 1)
1973/1974 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1973/1974 14. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
1972/1973 29. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
1972/1973 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1971/1972 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1971/1972 16. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 1)
1970/1971 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1970/1971 19. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
1969/1970 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (0: 0)
1969/1970 22. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1968/1969 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1968/1969 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1967/1968 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
1967/1968 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1966/1967 35. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1966/1967 33. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1965/1966 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1965/1966 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (0: 0)
1964/1965 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1964/1965 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 0)
1963/1964 41. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 0 (0: 0)
1963/1964 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1962/1963 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 2)
1962/1963 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1953/1954 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 0 (3: 0)
1953/1954 19. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
1952/1953 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 5: 3 (2: 0)
1952/1953 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 5 (1: 1)
1951/1952 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1951/1952 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1950/1951 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)
1950/1951 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 1)
1949/1950 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1949/1950 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 1)
1948/1949 8. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1948/1949 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1947/1948 24. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
1947/1948 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1946/1947 36. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
1946/1947 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (1: 2)
1938/1939 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1938/1939 14. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2
1937/1938 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1937/1938 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0
1936/1937 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1936/1937 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1935/1936 21. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1935/1936 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1934/1935 24. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1934/1935 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 8: 1
1933/1934 38. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1933/1934 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1932/1933 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1932/1933 11. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1931/1932 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1931/1932 17. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 6: 0
1930/1931 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
1930/1931 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1929/1930 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1929/1930 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0
1928/1929 30. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4
1928/1929 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 4
1927/1928 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 6: 3
1927/1928 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1926/1927 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0
1926/1927 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1925/1926 26. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0
1925/1926 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1924/1925 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1924/1925 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1923/1924 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1923/1924 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
1922/1923 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1922/1923 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 2
1921/1922 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1921/1922 29. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 0
1920/1921 42. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0
1920/1921 41. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1919/1920 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1919/1920 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3
1912/1913 21. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1912/1913 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 0
1911/1912 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 1
1911/1912 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2
1910/1911 36. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 1
1910/1911 34. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1909/1910 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 5: 1
1909/1910 20. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1
1908/1909 28. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 5: 0
1908/1909 10. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 2
1907/1908 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 1
1907/1908 9. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1906/1907 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 4: 0
1906/1907 7. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1
1905/1906 21. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 0
1905/1906 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1
FA కప్
2013/2014 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
2006/2007 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 2)
2001/2002 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
2000/2001 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
1979/1980 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1979/1980 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1, 1: 1) aet
1979/1980 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0, 1: 1) aet
1979/1980 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1970/1971 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (0: 0, 0: 0) aet
1963/1964 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1
1962/1963 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2
1949/1950 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
1935/1936 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1926/1927 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0
1922/1923 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4
1922/1923 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0
1912/1913 2. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4
లీగ్ కప్
2020/2021 16 వ రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 5 (0: 0, 0: 0) pso
2019/2020 16 వ రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 5: 4 (2: 3, 5: 5) pso
2009/2010 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 1)
2006/2007 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 6 (1: 4)
1996/1997 16 వ రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 1)
1994/1995 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
1989/1990 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0
1988/1989 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1988/1989 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 aet
1988/1989 3. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1986/1987 చివరి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 1)
1981/1982 16 వ రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 aet
1981/1982 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1977/1978 సెమీ-ఫైనల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0
1977/1978 సెమీ-ఫైనల్స్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1968/1969 16 వ రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది