లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలు

లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలులివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2020/2021 61 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2019/2020 58 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2018/2019 62 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2017/2018 63 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2016/2017 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2015/2016 63 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2014/2015 58 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2013/2014 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2012/2013 54 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2011/2012 51 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2010/2011 54 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2009/2010 56 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2008/2009 55 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2007/2008 59 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2006/2007 58 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2005/2006 62 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2004/2005 60 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2003/2004 52 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2002/2003 60 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2001/2002 59 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 2000/2001 63 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1999/2000 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1998/1999 48 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1997/1998 48 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1996/1997 52 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1995/1996 53 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1994/1995 57 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1993/1994 49 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1992/1993 55 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1991/1992 64 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1990/1991 49 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1989/1990 50 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1988/1989 52 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1987/1988 50 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1986/1987 55 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1985/1986 57 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1984/1985 64 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1983/1984 67 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1982/1983 60 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1981/1982 62 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1980/1981 63 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1979/1980 60 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1978/1979 54 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1977/1978 62 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1976/1977 62 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1975/1976 59 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1974/1975 53 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1973/1974 61 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1972/1973 66 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1971/1972 53 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1970/1971 62 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1969/1970 54 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1968/1969 51 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1967/1968 59 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1966/1967 52 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1965/1966 53 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1964/1965 60 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1963/1964 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1962/1963 48 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1961/1962 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1960/1961 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1959/1960 44 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1958/1959 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1957/1958 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1956/1957 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1955/1956 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1954/1955 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1953/1954 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1952/1953 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1951/1952 45 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1950/1951 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1949/1950 49 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1948/1949 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1947/1948 44 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1946/1947 48 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1945/1946 4 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1938/1939 45 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1937/1938 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1936/1937 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1935/1936 44 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1934/1935 44 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1933/1934 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1932/1933 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1931/1932 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1930/1931 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1929/1930 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1928/1929 45 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1927/1928 44 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1926/1927 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1925/1926 45 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1924/1925 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1923/1924 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1922/1923 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1921/1922 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1920/1921 45 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1919/1920 47 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1914/1915 40 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1913/1914 46 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1912/1913 42 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1911/1912 40 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1910/1911 40 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1909/1910 39 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1908/1909 40 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1907/1908 42 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1906/1907 42 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1905/1906 43 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1904/1905 36 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1903/1904 35 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1902/1903 35 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1901/1902 37 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1900/1901 36 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1899/1900 38 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1898/1899 40 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1897/1898 35 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1896/1897 34 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1895/1896 32 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1894/1895 33 మ్యాచ్‌లు
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సీజన్ 1893/1894 31 మ్యాచ్‌లు