లీసెస్టర్ సిటీ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లీసెస్టర్ సిటీ Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 43 పదిహేను 16 12 64 : 68
దూరంగా 42 5 పదకొండు 26 37 : 84
& మొత్తం 85 ఇరవై 27 38 101 : 152
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 9 6 రెండు 1 పదిహేను : 3
దూరంగా 9 0 రెండు 7 7 : ఇరవై
& మొత్తం 18 6 4 8 22 : 2. 3
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 0 1 3 3 : 7
దూరంగా 5 0 1 4 4 : 12
& మొత్తం 9 0 రెండు 7 7 : 19
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 0 1 రెండు రెండు : 6
దూరంగా 3 0 0 రెండు 5 : 7
& మొత్తం 6 0 1 4 7 : 13
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 59 ఇరవై ఒకటి ఇరవై 18 84 : 84
దూరంగా 59 5 14 39 53 : 123
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 118 26 3. 4 57 137 : 207
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 18. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
2019/2020 25. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
2019/2020 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (1: 0)
2018/2019 38. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2018/2019 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
2017/2018 23. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
2017/2018 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
2016/2017 21. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
2016/2017 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
2015/2016 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
2015/2016 16. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2014/2015 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 0)
2014/2015 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (0: 0)
2003/2004 21. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
2003/2004 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (2: 1)
2001/2002 25. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 0)
2001/2002 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (2: 0)
2000/2001 26. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2000/2001 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 2 (0: 1)
1999/2000 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
1999/2000 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 0)
1998/1999 34. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (1: 0)
1998/1999 14. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 4 (1: 2)
1997/1998 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1997/1998 11. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1996/1997 34. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (1: 0)
1996/1997 9. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 0)
1994/1995 41. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1994/1995 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 0 (2: 0)
1986/1987 40. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (1: 0)
1986/1987 17. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
1985/1986 28. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (1: 1)
1985/1986 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1984/1985 26. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1984/1985 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
1977/1978 41. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1977/1978 9. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1974/1975 28. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1974/1975 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1973/1974 41. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
1973/1974 19. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 2 (1: 2)
1972/1973 17. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1972/1973 2. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1971/1972 29. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (1: 0)
1971/1972 15. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1968/1969 24. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 0)
1968/1969 15. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1967/1968 32. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1 (0: 0)
1967/1968 13. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
1966/1967 42. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 0)
1966/1967 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (0: 0)
1965/1966 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1965/1966 14. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 2 (0: 0)
1964/1965 26. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1 (0: 0)
1964/1965 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1963/1964 39. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1963/1964 19. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 4 (0: 0)
1961/1962 32. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1961/1962 13. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 3 (0: 0)
1960/1961 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 0)
1960/1961 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 3 (0: 0)
1959/1960 25. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (0: 0)
1959/1960 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1958/1959 33. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 0)
1958/1959 14. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 2 (0: 0)
1957/1958 35. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 0)
1957/1958 18. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 0 (0: 0)
1954/1955 22. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (0: 0)
1954/1955 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1938/1939 23. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2
1938/1939 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0
1937/1938 36. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1
1937/1938 17. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1934/1935 24. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1934/1935 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1
1933/1934 40. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0
1933/1934 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1932/1933 39. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1932/1933 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1
1931/1932 27. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0
1931/1932 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1930/1931 38. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1
1930/1931 37. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0
1908/1909 38. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 1: 0
1908/1909 15. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 2
ఛాంపియన్‌షిప్
1988/1989 9. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1988/1989 3. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1
1982/1983 6. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0
1982/1983 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1
1981/1982 8. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1
1981/1982 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1979/1980 9. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1979/1980 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0
1924/1925 2. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 0
1924/1925 2. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 0
1911/1912 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 1
1911/1912 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0
1910/1911 5. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 0
1910/1911 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0
1906/1907 6. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1
1906/1907 1. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 1: 0
1905/1906 6. రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 3: 3
1905/1906 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది