లీసెస్టర్ సిటీ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లీసెస్టర్ సిటీ »ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 53 17 19 17 89 : 87
దూరంగా 53 5 14 3. 4 54 : 122
& మొత్తం 106 22 33 51 143 : 209
ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 12 7 రెండు 3 19 : పదిహేను
దూరంగా 12 రెండు 3 7 12 : 30
& మొత్తం 24 9 5 10 31 : నాలుగు ఐదు
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 0 3 3 రెండు : 5
దూరంగా 5 0 3 రెండు రెండు : 6
& మొత్తం పదకొండు 0 6 5 4 : పదకొండు
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 3 1 1 1 3 : 4
దూరంగా రెండు 0 1 1 1 : 3
& మొత్తం 5 1 రెండు రెండు 4 : 7
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 74 25 25 24 113 : 111
దూరంగా 72 7 ఇరవై ఒకటి 44 69 : 161
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 146 32 46 68 182 : 272
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 26. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 2)
2020/2021 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
2019/2020 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (1: 0)
2019/2020 12. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2018/2019 36. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
2018/2019 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (1: 1)
2017/2018 31. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
2017/2018 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 3 (2: 2)
2016/2017 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
2016/2017 2. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2015/2016 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (0: 1)
2015/2016 7. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 5 (1: 2)
2014/2015 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (2: 0)
2014/2015 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2003/2004 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (0: 1)
2003/2004 15. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2001/2002 21. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 2)
2001/2002 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 0 (2: 0)
2000/2001 24. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2000/2001 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 6: 1 (1: 0)
1999/2000 17. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
1999/2000 1. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1998/1999 26. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 0 (4: 0)
1998/1999 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
1997/1998 20. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (1: 0)
1997/1998 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (0: 1)
1996/1997 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
1996/1997 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
1994/1995 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
1994/1995 13. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
1986/1987 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1 (2: 1)
1986/1987 21. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
1985/1986 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
1985/1986 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1984/1985 32. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
1984/1985 10. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (1: 2)
1983/1984 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1983/1984 15. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
1980/1981 33. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
1980/1981 9. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1977/1978 28. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
1977/1978 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (2: 0)
1976/1977 34. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0 (3: 0)
1976/1977 11. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (1: 1)
1975/1976 26. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1975/1976 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (1: 0)
1974/1975 22. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
1974/1975 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1973/1974 23. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
1973/1974 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 2 (0: 0)
1972/1973 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
1972/1973 1. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
1971/1972 38. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1971/1972 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
1968/1969 39. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
1968/1969 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
1967/1968 37. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
1967/1968 17. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
1966/1967 29. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
1966/1967 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 4 (0: 0)
1965/1966 42. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
1965/1966 15. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
1964/1965 28. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 3 (0: 0)
1964/1965 9. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (0: 0)
1963/1964 23. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
1963/1964 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 7: 2 (0: 0)
1962/1963 29. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
1962/1963 10. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (1: 1)
1961/1962 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 4 (1: 1)
1961/1962 2. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1960/1961 31. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 3 (0: 2)
1960/1961 12. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
1959/1960 33. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
1959/1960 14. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 0)
1958/1959 25. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (0: 1)
1958/1959 3. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 5: 1 (1: 1)
1957/1958 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
1957/1958 7. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (0: 1)
1954/1955 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (1: 1)
1954/1955 11. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (3: 3)
1938/1939 34. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2
1938/1939 15. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0
1937/1938 25. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1
1937/1938 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1934/1935 41. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 5
1934/1935 19. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 8: 0
1933/1934 31. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 1
1933/1934 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0
1932/1933 31. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1932/1933 12. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 8: 2
1931/1932 30. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1
1931/1932 12. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2
1930/1931 26. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 7
1930/1931 6. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 1
1929/1930 40. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 6: 6
1929/1930 38. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1
1928/1929 39. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1
1928/1929 17. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1
1927/1928 30. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 2
1927/1928 11. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2
1926/1927 27. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1
1926/1927 5. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2
1925/1926 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1
1925/1926 2. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2
1908/1909 19. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 1
1908/1909 18. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 1
ఛాంపియన్‌షిప్
1914/1915 4. రౌండ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 6: 0
1914/1915 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 4
1913/1914 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 2
1913/1914 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 1
1903/1904 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 0
1903/1904 2. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 8: 0
1902/1903 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 0: 0
1902/1903 8. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 2
1901/1902 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 1
1901/1902 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 0
1900/1901 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1900/1901 3. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 1
1899/1900 4. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 0: 0
1899/1900 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 0: 2
1898/1899 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 1
1898/1899 1. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 4: 0
1897/1898 3. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 2: 1
1897/1898 2. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 0: 3
1896/1897 8. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 2: 1
1896/1897 6. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 6: 3
1895/1896 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 1: 0
1895/1896 4. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 1: 1
1894/1895 7. రౌండ్ వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ - లీసెస్టర్ ఫోస్సే 3: 3
1894/1895 5. రౌండ్ లీసెస్టర్ ఫోస్సే - వూల్విచ్ ఆర్సెనల్ 3: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది