లీసెస్టర్ సిటీ »చారిత్రక ఫలితాలు

లీసెస్టర్ సిటీ »చారిత్రక ఫలితాలులీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2020/2021 59 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2019/2020 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2018/2019 48 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2017/2018 54 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2016/2017 54 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2015/2016 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2014/2015 42 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2013/2014 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2012/2013 53 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2011/2012 54 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2010/2011 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2009/2010 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2008/2009 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2007/2008 51 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2006/2007 51 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2005/2006 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2004/2005 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2003/2004 42 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2002/2003 51 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2001/2002 42 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 2000/2001 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1999/2000 51 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1998/1999 48 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1997/1998 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1996/1997 51 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1995/1996 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1994/1995 47 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1993/1994 50 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1992/1993 51 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1991/1992 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1990/1991 49 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1989/1990 49 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1988/1989 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1987/1988 49 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1986/1987 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1985/1986 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1984/1985 48 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1983/1984 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1982/1983 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1981/1982 50 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1980/1981 47 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1979/1980 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1978/1979 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1977/1978 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1976/1977 44 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1975/1976 49 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1974/1975 50 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1973/1974 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1972/1973 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1971/1972 47 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1970/1971 53 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1969/1970 54 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1968/1969 53 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1967/1968 49 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1966/1967 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1965/1966 47 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1964/1965 58 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1963/1964 52 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1962/1963 50 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1961/1962 49 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1960/1961 54 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1959/1960 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1958/1959 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1957/1958 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1956/1957 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1955/1956 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1954/1955 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1953/1954 50 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1952/1953 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1951/1952 44 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1950/1951 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1949/1950 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1948/1949 51 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1947/1948 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1946/1947 48 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1945/1946 2 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1939/1940 2 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1938/1939 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1937/1938 44 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1936/1937 44 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1935/1936 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1934/1935 44 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1933/1934 47 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1932/1933 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1931/1932 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1930/1931 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1929/1930 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1928/1929 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1927/1928 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1926/1927 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1925/1926 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1924/1925 48 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1923/1924 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1922/1923 44 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1921/1922 45 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1920/1921 43 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ సిటీ సీజన్ 1919/1920 46 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1914/1915 38 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1913/1914 40 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1912/1913 39 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1911/1912 41 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1910/1911 41 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1909/1910 42 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1908/1909 41 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1907/1908 40 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1906/1907 39 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1905/1906 39 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1904/1905 35 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1903/1904 34 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1902/1903 34 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1901/1902 34 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1900/1901 35 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1899/1900 35 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1898/1899 34 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1897/1898 31 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1896/1897 30 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1895/1896 30 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1894/1895 31 మ్యాచ్‌లు
లీసెస్టర్ ఫోస్సే సీజన్ 1893/1894 3 మ్యాచ్‌లు