లీడ్స్ యునైటెడ్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

లీడ్స్ యునైటెడ్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2020/2021 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2019/2020 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2018/2019 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2017/2018 41 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2016/2017 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2015/2016 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2014/2015 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2013/2014 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2012/2013 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2011/2012 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2010/2011 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2009/2010 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2008/2009 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2007/2008 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2006/2007 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2005/2006 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2004/2005 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2003/2004 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2002/2003 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2001/2002 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2000/2001 35 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1999/2000 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1998/1999 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1997/1998 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1996/1997 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1995/1996 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1994/1995 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1993/1994 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1992/1993 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1991/1992 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1990/1991 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1989/1990 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1988/1989 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1987/1988 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1986/1987 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1985/1986 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1984/1985 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1983/1984 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1982/1983 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1981/1982 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1980/1981 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1979/1980 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1978/1979 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1977/1978 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1976/1977 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1975/1976 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1974/1975 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1973/1974 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1972/1973 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1971/1972 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1970/1971 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1969/1970 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1968/1969 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1967/1968 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1966/1967 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1965/1966 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1964/1965 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1963/1964 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1962/1963 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1961/1962 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1960/1961 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1959/1960 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1958/1959 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1957/1958 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1956/1957 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1955/1956 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1954/1955 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1953/1954 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1952/1953 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1951/1952 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1950/1951 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1949/1950 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1948/1949 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1947/1948 15 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1946/1947 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1945/1946 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1944/1945 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1943/1944 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1942/1943 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1941/1942 19 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1940/1941 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1939/1940 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1938/1939 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1937/1938 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1936/1937 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1935/1936 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1934/1935 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1933/1934 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1932/1933 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1931/1932 9 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1930/1931 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1929/1930 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1928/1929 11 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1927/1928 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1926/1927 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1925/1926 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1924/1925 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1923/1924 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1922/1923 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1921/1922 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1920/1921 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1919/1920 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1918/1919 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1917/1918 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1916/1917 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1915/1916 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1914/1915 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1913/1914 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1912/1913 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1911/1912 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1910/1911 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1906/1907 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు